Samferdselsdepartementet

Regjeringa legg til rette for etablering av fleire fiberkablar til utlandet

Del

- Digitale tenester blir stadig viktigare i arbeidslivet og på fritida. Ein sikker og robust infrastruktur er ein føresetnad for å oppretthalde og utvikle gode digitale tenester. Fiberkablar til utlandet er ein viktig del av den digitale infrastrukturen til Noreg. Stortinget vedtok før jul budsjettforlaget frå regjeringa om å etablere fleire fiberkablar mellom Noreg og utlandet. No skal Nkom gå i gang med realiseringa av dette tiltaket. I tillegg til auka kapasitet og tryggleik i ekomnetta, vil fleire fiberkablar opne opp for meir databasert næringsutvikling, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet har i dag sendt brev til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) om å starte arbeidet med å leggje til rette for etablering av fiberkablar til utlandet. Dette er ei prioritert oppgåve og målet er å realisere tiltaket så snart som mogleg innanfor forsvarlige rammer.    

Situasjonen i dag
Nesten all datatrafikk mellom Noreg og utlandet går i dag frå Oslo via Sverige og  Danmark. For å redusere denne sårbarheita er det i statsbudsjettet 2018 løyvd i alt 100 millionar kroner til å leggje til rette for nye fiberkablar til utlandet. Summen er fordelt med ei løyving på 40 millionar kroner i 2018 og ein tilsegnsfullmakt på inntil 60 millionar kroner.

Løyvinga skal i hovudsak bidra til å bøte på sårbarheita med einsidig bruk av traseen via Sverige og Danmark. I tillegg vil løyvinga gjere det mogleg å leggje til rette for databasert næringsverksemd, mellom anna datasenterindustri, og betre fiberinfrastruktur langs kysten og til Nordområda.

Oppdraget til Nkom 
Samferdselsdepartementet har mellom anna bede Nkom om å:

  • utvide gjeldande tilskotsordning for tryggleik og beredskap i ekomnetta til å omfatte etablering av fiberkablar til utlandet.
  • vurdere behovet for å påleggje dei største tilbydarane å rute meir av internettrafikken til utlandet andre vegar enn over Oslo og via Sverige.
  • vurdere om det er behov for å stille fleire krav til tilbydarane enn dei som blir stilte i dag som føresetnad for stønad, slik at ein sikrar ekomstyresmaktene tilfredsstillande kontroll med tryggleiken i ekomnetta.

Fleire tiltak legg til rette for auka digitalisering 
Noreg  er i verdstoppen i bruk av Internett og mobil. Ekomnetta våre er óg blant dei beste når det gjeld dekning, kvalitet og breibandsfart. Regjeringa vil arbeide for at Noreg skal behalde den gode posisjonen i åra framover. Ekomtilbydarane investerer store summar for å utvikle både tenester og infrastruktur. Regjeringa bidrar økonomisk mellom anna til betre breibandsdekning i distrikta og sikrare ekomnett med større kapasitet. I fjor endra regjeringa leidningsforskrifta. Dette vil redusere kostnadane ved å leggje fiberkablar i offentleg veg for framføring av breiband.  


For fleire opplysningar – sjå:

  • Brev av 9. januar 2018 frå Samferdselsdepartementet til Nkom
  • Pressemelding av 12. oktober 2017 frå Samferdselsdepartementet 

Nøkkelord

Kontakter

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Evaluering av tilbud om drift av kystruten starter 12. januar11.1.2018 13:00Pressemelding

- Fristen for å levere tilbud i konkurransen om ny avtale på kystruten Bergen-Kirkenes løper ut fredag 12. januar kl. 12. Kystruten er en viktig transportåre for kystsamfunnene og vi har vært opptatt av å legge opp til en konkurranse som sikrer et kontinuerlig og godt transporttilbud. Samferdselsdepartementet har underveis i tilbudsfasen fått mange spørsmål til konkurransegrunnlaget, hvilket vi håper er et uttrykk for reell interesse fra flere aktører. Det kan tyde på at det blir en spennende konkurranse. Vi går nå inn i en krevende fase med å evaluere tilbud og vil arbeide for å forhandle frem en god løsning for den videre driften av tjenesten, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Mulighet for store kostnadskutt på E1622.12.2017 15:19Pressemelding

- Innspill fra Statens vegvesen og Nye Veier AS om utbyggingen av E16 Slomarka-Nybakk viser at kan det være mulig å redusere kostnadene med over 20 prosent. Dette er gode tall. Det er viktig å bygge ut nye motorveistrekninger for å bedre framkommeligheten og styrke trafikksikkerheten. Samtidig er vi opptatt av å få mest mulig vei for pengene. Derfor skal vi fortsette arbeidet med veireform, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

76,4 millioner kroner til mer sykling og gåing på fylkeskommunale og kommunale veier i 201822.12.2017 14:38Pressemelding

- Vi ønsker å legge til rette for at flere sykler og går når de har muligheten. Det er positivt både for bedre mobilitet, folkehelse og miljøet. Da må vi sørge for at infrastrukturen er på plass slik at flere opplever det både trygt og attraktivt. Nå fordeler vi 76,4 millioner kroner for å støtte opp om tiltak og prosjekter som fylkeskommunene og kommunene har ansvar for, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom