Samferdselsdepartementet

Regjeringa legg til rette for etablering av fleire fiberkablar til utlandet

Del

- Digitale tenester blir stadig viktigare i arbeidslivet og på fritida. Ein sikker og robust infrastruktur er ein føresetnad for å oppretthalde og utvikle gode digitale tenester. Fiberkablar til utlandet er ein viktig del av den digitale infrastrukturen til Noreg. Stortinget vedtok før jul budsjettforlaget frå regjeringa om å etablere fleire fiberkablar mellom Noreg og utlandet. No skal Nkom gå i gang med realiseringa av dette tiltaket. I tillegg til auka kapasitet og tryggleik i ekomnetta, vil fleire fiberkablar opne opp for meir databasert næringsutvikling, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet har i dag sendt brev til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) om å starte arbeidet med å leggje til rette for etablering av fiberkablar til utlandet. Dette er ei prioritert oppgåve og målet er å realisere tiltaket så snart som mogleg innanfor forsvarlige rammer.    

Situasjonen i dag
Nesten all datatrafikk mellom Noreg og utlandet går i dag frå Oslo via Sverige og  Danmark. For å redusere denne sårbarheita er det i statsbudsjettet 2018 løyvd i alt 100 millionar kroner til å leggje til rette for nye fiberkablar til utlandet. Summen er fordelt med ei løyving på 40 millionar kroner i 2018 og ein tilsegnsfullmakt på inntil 60 millionar kroner.

Løyvinga skal i hovudsak bidra til å bøte på sårbarheita med einsidig bruk av traseen via Sverige og Danmark. I tillegg vil løyvinga gjere det mogleg å leggje til rette for databasert næringsverksemd, mellom anna datasenterindustri, og betre fiberinfrastruktur langs kysten og til Nordområda.

Oppdraget til Nkom 
Samferdselsdepartementet har mellom anna bede Nkom om å:

  • utvide gjeldande tilskotsordning for tryggleik og beredskap i ekomnetta til å omfatte etablering av fiberkablar til utlandet.
  • vurdere behovet for å påleggje dei største tilbydarane å rute meir av internettrafikken til utlandet andre vegar enn over Oslo og via Sverige.
  • vurdere om det er behov for å stille fleire krav til tilbydarane enn dei som blir stilte i dag som føresetnad for stønad, slik at ein sikrar ekomstyresmaktene tilfredsstillande kontroll med tryggleiken i ekomnetta.

Fleire tiltak legg til rette for auka digitalisering 
Noreg  er i verdstoppen i bruk av Internett og mobil. Ekomnetta våre er óg blant dei beste når det gjeld dekning, kvalitet og breibandsfart. Regjeringa vil arbeide for at Noreg skal behalde den gode posisjonen i åra framover. Ekomtilbydarane investerer store summar for å utvikle både tenester og infrastruktur. Regjeringa bidrar økonomisk mellom anna til betre breibandsdekning i distrikta og sikrare ekomnett med større kapasitet. I fjor endra regjeringa leidningsforskrifta. Dette vil redusere kostnadane ved å leggje fiberkablar i offentleg veg for framføring av breiband.  


For fleire opplysningar – sjå:

  • Brev av 9. januar 2018 frå Samferdselsdepartementet til Nkom
  • Pressemelding av 12. oktober 2017 frå Samferdselsdepartementet 

Nøkkelord

Kontakter

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen17.7.2018 11:08Pressemelding

- Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen følger opp Nasjonal transportplan med ny handlingsplan for kollektivtransport5.7.2018 13:56Pressemelding

– Bedre kollektivløsninger vil gi folk flest bedre mobilitet og større fleksibilitet i hverdagen. I byene kan bedre kollektivløsninger bidra til å gjøre privatbilen overflødig for mange. Derfor har vi prioritert kollektivtransporten høyt i Nasjonal transportplan, og derved kan en rekke byer øke sin lokale satsing på kollektivtrafikk kraftig. I denne handlingsplanen for kollektivtransport vil framkommelighet, miljø og teknologi få en sentral rolle på veien mot morgendagens løsninger, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Avtale med Norges televisjon sikrer formidling av TV-signaler og flere frekvensressurser til mobilt brebånd og 5G3.7.2018 17:10Pressemelding

Samferdselsdepartementet og Kulturdepartementet har i dag signert en avtale med Norges televisjon (NTV). Avtalen innebærer at kringkastingstjenester (TV-signaler) fortsatt formidles i bakkenettet frem til NTVs konsesjon utløper sommeren 2021. I tillegg sikrer avtalen at frekvensene i 700 MHz-båndet kan brukes til mobilkommunikasjon og etterhvert 5G fra 1. november 2019.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom