Samferdselsdepartementet

Regjeringa legg til rette for etablering av fleire fiberkablar til utlandet

Del

- Digitale tenester blir stadig viktigare i arbeidslivet og på fritida. Ein sikker og robust infrastruktur er ein føresetnad for å oppretthalde og utvikle gode digitale tenester. Fiberkablar til utlandet er ein viktig del av den digitale infrastrukturen til Noreg. Stortinget vedtok før jul budsjettforlaget frå regjeringa om å etablere fleire fiberkablar mellom Noreg og utlandet. No skal Nkom gå i gang med realiseringa av dette tiltaket. I tillegg til auka kapasitet og tryggleik i ekomnetta, vil fleire fiberkablar opne opp for meir databasert næringsutvikling, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet har i dag sendt brev til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) om å starte arbeidet med å leggje til rette for etablering av fiberkablar til utlandet. Dette er ei prioritert oppgåve og målet er å realisere tiltaket så snart som mogleg innanfor forsvarlige rammer.    

Situasjonen i dag
Nesten all datatrafikk mellom Noreg og utlandet går i dag frå Oslo via Sverige og  Danmark. For å redusere denne sårbarheita er det i statsbudsjettet 2018 løyvd i alt 100 millionar kroner til å leggje til rette for nye fiberkablar til utlandet. Summen er fordelt med ei løyving på 40 millionar kroner i 2018 og ein tilsegnsfullmakt på inntil 60 millionar kroner.

Løyvinga skal i hovudsak bidra til å bøte på sårbarheita med einsidig bruk av traseen via Sverige og Danmark. I tillegg vil løyvinga gjere det mogleg å leggje til rette for databasert næringsverksemd, mellom anna datasenterindustri, og betre fiberinfrastruktur langs kysten og til Nordområda.

Oppdraget til Nkom 
Samferdselsdepartementet har mellom anna bede Nkom om å:

  • utvide gjeldande tilskotsordning for tryggleik og beredskap i ekomnetta til å omfatte etablering av fiberkablar til utlandet.
  • vurdere behovet for å påleggje dei største tilbydarane å rute meir av internettrafikken til utlandet andre vegar enn over Oslo og via Sverige.
  • vurdere om det er behov for å stille fleire krav til tilbydarane enn dei som blir stilte i dag som føresetnad for stønad, slik at ein sikrar ekomstyresmaktene tilfredsstillande kontroll med tryggleiken i ekomnetta.

Fleire tiltak legg til rette for auka digitalisering 
Noreg  er i verdstoppen i bruk av Internett og mobil. Ekomnetta våre er óg blant dei beste når det gjeld dekning, kvalitet og breibandsfart. Regjeringa vil arbeide for at Noreg skal behalde den gode posisjonen i åra framover. Ekomtilbydarane investerer store summar for å utvikle både tenester og infrastruktur. Regjeringa bidrar økonomisk mellom anna til betre breibandsdekning i distrikta og sikrare ekomnett med større kapasitet. I fjor endra regjeringa leidningsforskrifta. Dette vil redusere kostnadane ved å leggje fiberkablar i offentleg veg for framføring av breiband.  


For fleire opplysningar – sjå:

  • Brev av 9. januar 2018 frå Samferdselsdepartementet til Nkom
  • Pressemelding av 12. oktober 2017 frå Samferdselsdepartementet 

Nøkkelord

Kontakter

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Belønningsordningen: 60 millioner kroner til kollektivsatsing i Grenland19.4.2018 12:06Pressemelding

- Grenland er på god vei til å lykkes med å oppfylle viktige mål i belønningsavtalen. Fra 2016 til 2017 har bruken av kollektivtrafikk økt med litt over 11 prosent, og vi ser også at flere velger å sykle. Samtidig vokser ikke biltrafikken. Resultatet er bedre fremkommelighet og bedre bymiljø. Det utløser 60 millioner kroner fra staten til bedre kollektivsatsing i regionen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen vil dele data fra samferdselssektoren – ønsker flere smarte løsninger17.4.2018 15:50Pressemelding

- Regjeringen ønsker at data fra det offentlige skal være lettere tilgjengelig. Da blir det enklere for næringsliv, forskere, gründere, journalister og andre å utvikle smarte løsninger, ny kunnskap eller mer effektive tjenester. Vi har derfor lansert en strategi for tilgjengeliggjøring av data fra samferdselssektoren samtidig som vi ivaretar personvernhensyn for innbyggerne, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

66,4 milliarder kroner i potten: Regjeringen inviterer i dag fylker og kommuner til forhandlinger om byvekstavtale17.4.2018 13:45Pressemelding

Regjeringen inviterer nå de største byområdene til å forhandle med staten om byvekstavtaler. Målet er transportløsninger som sikrer innbyggerne bedre mobilitet, og at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Samordnet areal- og transportplanlegging vil være et viktig virkemiddel i avtalene, som vil berøre nesten tre millioner nordmenn i de ni storbyområdene. I dag inviteres de fire største byområdene.

Strekningen E6 Ensby – Øyer legges til Nye Veiers portefølje13.4.2018 13:00Pressemelding

- Regjeringen ønsker å bygge og drifte infrastruktur i Norge så effektivt og kostnadsbesparende som mulig. Nye Veier AS har vist flere ganger at det er mulig å bygge vei rimeligere. Ved å legge til denne strekningen i Nye Veiers portefølje får vi sammenhengende vei med 110 km/t helt fram til Øyer. Et godt eksempel på at selskapet ser helheten i utbygging av vei i Norge, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom