Mattilsynet

Rapporter fra Mattilsynets Internrevisjon

Del

Mattilsynets årsrapport fra Internrevisjon for 2016 er klar.

Internrevisjonen undersøker, uavhengig og systematisk, om interne og eksterne krav etterleves, og skaper grunnlag for forbedring.

– Hensikten med revisjoner er at vi lærer av dem, slik at kvaliteten i arbeidet vi utfører blir bedre, sier administrerende direktør i Mattilsynet Harald Gjein.

Årsrapport fra Mattilsynets Internrevisjon

Årsrapporten fra Internrevisjonen er Administrerende direktørs verktøy for kontinuerlig forbedring. Den dokumenterer at Mattilsynet både gjennomfører internrevisjoner og bidrar i annet evalueringsarbeid, at etaten utvikler interne prosesser, og at resultatene samlet sett analyseres og brukes til forbedring.

Må bli flinkere på virkemiddelbruk

Høsten 2016 gjennomførte Mattilsynet en internrevisjon på drikkevannsområdet. Revisjonens mål var å undersøke om føringer om aktivt bruk av virkemidler ved tilsyn er oppfylt.

Revisjonslaget konkluderer med at føringene gitt i styringsdokumenter ikke har ført til tilstrekkelig endret praksis. Det ble gjort funn som førte til ett avvik på virkemiddelbruk, og syv merknader knyttet til samhandling, planlegging, rapportering og retningslinjer.

Må ha utstyret i orden

I løpet av høsten i fjor gjennomførte Mattilsynet også en revisjon på dyrehelse og beredskap. Målet med revisjonen var å undersøke om interne og eksterne krav til beredskaper oppfylt. Revisjonen skulle videre undersøke hvordan forbedringspunkter avdekket under beredskapsøvelser følges opp i Mattilsynet.

Revisjonslaget konkluderer med at Mattilsynet har et forbedringspotensial på beredskapsområdet. Det ble gjort ett funn som resulterte i ett avvik knyttet til beredskapsutstyr, og fem merknader som berører ulike aspekter ved beredskapen.

Nordisk evaluering av internrevisjonen

Kontrollforordningen krever at myndighetene også skal revidere sitt eget kontrollsystem. For å sikre at denne revisjonen fungerer etter hensikten skal den underkastes en uavhengig gransking. Revisorene i de nordiske landene har konkludert med at de ikke har utviklet denne funksjonen tilstrekkelig i sine respektive land. Derfor har de etablert et samarbeid i form av gjensidig, uavhengig gransking.

Revisorer fra Finland og Sverige gjennomførte en gransking av Mattilsynets internrevisjon i februar 2017. De konkluderer med at Mattilsynets system for internrevisjon overordnet er i tråd med kravene som stilles, men at det er enkelte forbedringspunkter knyttet til risikovurdering av egen virksomhet.

Kontakter

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom