Samferdselsdepartementet

Presseinvitasjon: Samferdselsministeren tar kontoret ut #påsporet på Nordlandsbanen (24. og 25. januar)

Del

- Å sjå transportkvardagen i praksis gir utvida perspektiv. Gjennom mange reiser på infrastrukturen vår har eg hausta gode innspel som gir grunnlag for gode politiske prioriteringar. No står Nordlandsbanen for tur. Eg ser fram til å flytte kontoret ut på sporet for å oppleve og få innspel om korleis vi kan utvikle denne strekninga på ein best mogleg måte, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Nordlandsbanen mellom Trondheim og Bodø er med sine 726 kilometer den lengste jernbanestrekninga i Noreg. Saman med statssekretær Anders B. Werp og politisk rådgjevar Rikard Gaarder Knutsen startar samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen turen i Bodø 24. januar og avsluttar på Værnes dagen etter. 

- Regjeringa har store ambisjonar for jernbanen. Etter at vi overtok i 2013 har utbygging av nye prosjekt hatt full framdrift og  vi har prioritert ein vesentleg auke i løyvingar til planlegging av nye prosjekt og til vedlikehald av jernbanenettet. Dette har gitt gode resultat. Nye passasjerrekordar blir fort gamle, og vi ser ei positiv utvikling for godstransporten. Vi er òg i full gang med å reformere jernbanesektoren, slik at folk og næringsliv skal få eit enda betre jernbanetilbod i framtida, seier samferdselsministeren.     

Persontog, godstransport og reinsdyrpåkøyrslar

Snaue tre år har gått sidan politisk leiing i Samferdselsdepartementet køyrde dei fleste persontogstrekningane i landet.

- Erfaringane vi har gjort oss tidlegare, har bidrege sterkt til at løyvingane til vedlikehald er meir enn dobla under dagens regjering. Gjennom slike reiser får vi gode innspel frå dei som jobbar på sporet. Det bidreg til at vi gjør best mulig prioriteringar.

- No er tre år gått, og vi ønsker få eit oppdatert bilde av situasjonen. Eg har tidlegare reist på Saltenpendelen, men Nordlandsbanen er noko heilt spesielt. På denne turen skal eg òg få køyre med eit godstog og besøke fleire godsterminalar. Nordlandsbanen er viktig for varetransporten mellom Midt- og Nord-Norge.

Dessverre har enkelte område på Nordlandsbanen blitt råka av altfor mange reinsdyrpåkøyrslar den siste tida.

- Eg ser derfor fram til å møte mellom anna sametingspresidenten, fylkesmannen i Nordland og representantar for reinbeitedistrikta for å diskutere tiltak, seier Solvik-Olsen.

Program for turen på Nordlandsbanen

Onsdag 24.januar

10:30-11:30: Synfaring/orientering i Bodø om terminalspørsmål og Saltenpendelen og samtale med fylkesmann Hill-Marta Solberg om reinsdyrpåkøyrslar. Oppmøte hos Rail Combi på godsterminalen, 50 meter frå stasjonsbygget på Bodø stasjon. 


11:30-12.25: Synfaring av strekninga Bodø-Fauske med lastetraktor.


12:30-13.05: Opningsmarkering og orientering på Fauske godsterminal. Oppmøte på godsterminalen i Jernbanegata 19.   


13:16-16.42: Persontogtur på strekninga Fauske-Mosjøen. 

16:50-17.25: Møte om reinsdyrpåkøyrslar i Mosjøen med sametingspresident Aili Keskitalo og representantar for reinbeitedistrikt og Mattilsynet på Restaurant Milano, tvers over gata for Mosjøen stasjon.


17:30-18.30: Synfaring med lastetraktor av reinsdyrutsette område saman med sametingspresidenten og representant for reinbeitedistrikt på strekninga Mosjøen-Kvalfors/Trofors-Mosjøen. 


18.30-19.50: Synfaring med lastetraktor på strekninga Mosjøen-Mo i Rana, med orienteringar om utfordringar knytt til drift, vedlikehald og ras på Nordlandsbanen.  


20:00-21.30: Orientering om godstrafikk på Nordlandsbanen, mellom anna ACE Green-prosjektet, Helgelandsterminalen og planlagde utbyggingstiltak i Mosjøen og Mo i Rana. Oppmøte på Helgelandsterminalen, Nordre gate 13, Mo i Rana.


21:45-23.08: Godstogtur på strekninga Mo i Rana-Mosjøen.


23:15-23.50: Synfaring og orientering på Mosjøen godsterminal. Oppmøte på Mosjøen stasjon.  


Torsdag 25. januar

01:50-07.47: Nattog på strekninga Mosjøen-Trondheim.


08:10-08:42: Persontogtur på Trønderbanen på strekninga Trondheim-Værnes.

Velkomen til kontoret på sporet

Presse er velkomen til å vere med på programmet, med unnatak for turen med nattoget på strekninga Mosjøen-Trondheim og godstogturen mellom Mo i Rana og Mosjøen.

På turane med lastetraktor er det plass til nokre få personar. Samferdselsdepartementet ønsker å leggje til rette for at pressa kan vere representert om bord, men det er ikkje mogleg å garantere plass til alle journalistar og fotografar.   

Pressefolk må betale billett på vanleg måte for strekningane dei er om bord på persontoga. Det same prinsippet gjeld òg for politikarar, representantar for organisasjonar, næringslivsfolk og andre som ønskjer å møte politisk leiing i Samferdselsdepartementet om bord. Når det gjeld togreisa mellom Fauske og Mosjøen, skal ein ikkje kjøpe billett på førehand, men av konduktøren i vogn 5, der samferdselsministeren med reisefølgjet kjem til å vere. 

Pressefolk som ønskjer å møte politisk leiing på Nordlandsbanen, kan melde seg på til kommunikasjonssjef Susanne Moen Stephansen i Samferdselsdepartementet, e-post: sms@sd.dep.no, mobil: 48032792.

Kontakter

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Fusk på førarprøva skal gi inntil 1 års karantene16.11.2018 11:54Pressemelding

– Å sørge for betre trafikktryggleik er ein av regjeringas viktigaste oppgåver. Difor må vi hindre at førare som ikkje er kvalifiserte slepp ut i trafikken. No foreslår vi at kandidatar som fuskar til førarprøva skal kunne få inntil 1 års karantenetid før dei kan gå opp til ny prøve. Ei lengre karantenetid for dei som fuskar enn for dei som strykar vil både opplevast som rettferdig, i tillegg til å ha ein avskrekkande effekt, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom