Mattilsynet

Overvåkning av radioaktivitet i norsk mat viser få overskridelser av grenseverdiene

Del

Mattilsynet og Strålevernets overvåkningsprogrammer som måler radioaktiv forurensing i norsk mat viste i 2016 svært få overskridelser av grenseverdiene. Grenseverdien ble overskredet i enkelte prøver av sauekjøtt og i én brunostprøve fra de forurensede områdene. Alle andre næringsmidler som ble undersøkt lå under grenseverdiene for radioaktiv forurensing.

I 2016 var det 30 år siden ulykken i kjernekraftverket i Tsjernobyl. Den radioaktive forurensingen som fulgte med regn og vind rammet deler av Norge. Stoffet cesium-137 finnes fortsatt i kretsløpet i naturen, og i noen typer mat fra områder hvor nedfallet var størst.

Det ble tatt ut 900 prøver av sauekjøtt, reinkjøtt, drikkevann og lokalmat produsert i berørte områder. For å se resultatene i sammenheng inneholder rapporten også resultatene fra overvåkning av viltvoksende sopp og bær, i husdyr på utmarksbeite og kontroll av sau og rein.

Radioaktivitetsinnholdet i 100 prøver av oppdrettslaks fra hele kysten og 10 fòrprøver ble undersøkt. For alle stoffene var verdiene på samme nivå eller lavere som det man har funnet i vill saltvannsfisk i norske havområder.

Innhold av radioaktivitet i kjøtt avhenger av soppforekomsten på beite

Det var variable soppforekomster i 2016, og nivåene av cesium-137 i kjøtt og melk var middels høye sammenlignet med resultater fra de siste årene.

Måling av sau fra utmarksbeite viste cesium-137-nivåer over grenseverdien i seks fylker og 28 kommuner. I disse besetningene måtte dyrene fôres ned mellom en og fem uker før slakting for at nivåene av radioaktivt cesium i kjøttet skulle komme under grenseverdien. Det var få overskridelser i kjøttprøver tatt ut fra saueslakt. Kun 1 % av sauekjøttet som ble undersøkt overskred grenseverdien på 600 Bq/kg. Gjennomsnittsverdien av sauekjøtt, i hovedsak fra berørte områder, var 120 Bq/kg.

Resultatet fra måling av rein viste også at nivåene var godt under grenseverdiene på 3000 Bq/kg, og det var ikke behov for ekstra tiltak. Nivåene følger det mønsteret vi kjenner fra tidligere år. Prøvene av reinkjøtt fra utvalgte slakterier viste heller ikke overskridelser av grenseverdiene, og gjennomsnittsverdien var 360 Bq/kg.

Overvåkningsprogrammene er viktige for å opprettholde målekapasitet og kompetanse om radioaktiv forurensning i mat og miljø. De viser også at radioaktiv forurensing i næringskjeden er svært langvarig. Kunnskap om nivåer og overføring av radioaktive stoffer er viktig for å kunne ha god beredskap og håndtering av atomulykker.

Laboratorier som kan analysere radioaktivitet i mat ble oppgradert 2015 som en del av oppfølgingen av «Strategi for forvaltning av radioaktivitet i fôr og næringsmidler». Hensikten er å ha basismålekapasitet til å håndtere en ny atomhendelse.

Kontakter

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom