Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Overtredelsesgebyr til mikrokraftverk i Suldal kommune

Del

NVE har ilagt Havrevoll mikrokraftverk i Suldal kommune i Rogaland et overtredelsesgebyr på 300 000 kroner for brudd på vassdragslovgivningen.

-    Eier av Havrevoll mikrokraftverk har i perioden 2010-2015 tatt ut mer vann til kraftproduksjon og installert mer effekt i kraftverket enn det er gitt tillatelse til. På det meste var vannuttaket mer enn dobbelt så stort som tillatelsen. Dette ser vi alvorlig på og vi mener at overtredelsen er grov og at det derfor er riktig å ilegge overtredelsesgebyr i tillegg til retting, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn for vassdragsanlegg.

Etter innføring av elsertifikatordningen kontrollerte NVE produksjonen ved flere kraftverk som ikke hadde søkt om elsertifikat. Det ble avdekket avvik mellom driften av Havrevoll mikrokraftverk og tillatelsen som lå til grunn for byggingen av kraftverket.

-    Elsertifikatordningen har gitt NVE god oversikt over kraftverk som er satt i drift, også de konsesjonsfrie. Ordningen har derfor vært viktig for å avdekke ulovlig drift av kraftverk. sier Hegg Gundersen.

Vernet vassdrag
Havrevoll mikrokraftverk ligger i en sidegren til Hamrabøvassdraget. Hele vassdraget ble vernet i 1993 gjennom Verneplan IV. Som grunnlag for vernet er det lagt vekt på vassdragets betydning for et kontrastrikt og kupert heilandskap. Elveløpsformer, fuglefauna og landfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Vassdraget ligger i et ellers tungt vannkraftutbygget område.

Det store vannuttaket førte til at elvestrekningen mellom inntaket og kraftverket fikk vesentlig mindre vannføring enn det som lå til grunn da Havrevoll mikrokraftverk ble vurdert ikke å være konsesjonspliktig i 2006. Bruddet ved Havrevoll mikrokraftverk har hatt negativ innvirkning på landskapsbildet. Det er ikke undersøkt hvordan endret vannføring har påvirket det akvatiske økosystemet. En stabil og liten vannføring vil føre til et nytt akvatisk økosystem. Det er ikke gitt at arter forsvinner, men styrkeforholdet mellom dem kan endres som følge av artenes ulike toleranse for ulike vannhastigheter. Redusert vannføring vil føre til økt begroing spesielt i et kulturlandskap der muligheten for tilførsel av næringssalter er stor.

Vedtaket kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra mottakelsen av meldingen.

Kontaktpersoner:
Seksjonssjef Mari Hegg Gundersen, tlf. 984 59 430
Seniorrådgiver Jan Henning L'Abée-Lund, tlf. 908 54 195

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom