Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Overtredelsesgebyr til Dalane Vind AS

Del

NVE har ilagt Dalane Vind AS et overtredelsesgebyr på 500 000 kroner for brudd på bestemmelser fastsatt i godkjente planer i forbindelse med etableringa av Svåheia vindkraftverk i Eigersund kommune, Rogaland fylke. Dalane Vind AS har benyttet forsøplede masser fra avfallsanlegg til istandsettelse av vei og etablert et massetak uten nødvendig godkjennelse.

Avvikene ble oppdaget gjennom NVEs inspeksjoner under bygging.

- Saken viser hvor viktig det er at de som har konsesjon og eier anlegget har god nok kontroll i byggefasen, slik at anlegget bygges som planlagt sier seksjonssjef Øyvind Leirset.

NVE har ikke tidligere gitt overtredelsesgebyr til vindkraftanlegg.

- Vi vil framover fortsatt prioritere kontroller av bygging av vindkraftanlegg, sier Leirset

Konsesjon for vindkraftanlegg gis med vilkår om godkjenning av detaljerte miljø-, transport- og anleggsplaner. Planene skal detaljere hvordan utbyggingen skal skje innenfor rammene i konsesjon, og sikre at hensynet til miljø og landskap ivaretas. Planene utarbeides av konsesjonær og godkjennes av NVE. Dalane Vind AS har ikke bygd anlegget i henhold til godkjente planer.

Under inspeksjonen av anlegget i juni 2017 konstaterte NVE at det var benyttet masser fra avfallsanlegg med store mengder søppel til istandsetting av veiene i vindkraftanlegget. Massene hadde også næringsinnhold og frøbank, som ikke samsvarer med stedegne masser. I henhold til godkjente planer står det at det i forbindelse med istandsetting av inngrepene ikke skal benyttes masser utenfra, og at massene skal være stedegne. I stedet har Dalane Vind AS benyttet masser fra avfallsanlegget.

- Hvilke masser som brukes til istandsetting har betydning for sluttresultatet, sier Leirset. Masser med høyt næringsinnhold og frøbank som ikke stemmer med lokal vegetasjon vil gjøre at anlegget blir mer synlig i landskapet. Effekten vil holde seg i lang tid. I tillegg inneholdt massene mye søppel som ikke hører hjemme i naturen.

NVE anser bruken av klart synlige forsøplede masser som et alvorlig brudd på planen, og mener Dalane Vind AS skulle brukt lokale masser som var tilgjengelig i området.

Dalane Vind AS har etablert ett massetak i østre del av vindparken. Massetaket var ikke en del av godkjente planer.

- Vi ser alvorlig på at anlegget ikke ble bygd i henhold til planer som Dalane Vind AS selv hadde laget og NVE godkjent, understreker Leirset. Terrenginngrepet har blitt større enn nødvendig og masser fra avfallsanlegget skulle ikke vært brukt til istandsetting av anlegget.

Dalane Vind AS har i ettertid fjernet i overkant av 110 tonn masse og istandsatt området tilfredsstillende med stedegne masser i henhold til godkjente planer. Etter NVEs vurdering har Dalane Vind AS også utført arbeidet med istandsettinga av massetaket på en tilstrekkelig og tilfredsstillende måte og i henhold til godkjent plan for istandsetting.
 
NVE mener Dalane Vind AS enkelt kunne unngått overtredelsene.

Vedtaket kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det er mottatt.

Dalane Vind AS har meldt til NVE at de beklager situasjonen og at prosjektet ikke har oppfylt selskapets, omgivelsenes eller myndighetenes forventinger. Selskapet vil undersøke faktiske årsaksforhold for å lære av de feil som er gjort Dalane Vind har ikke endelig tatt stilling til om vedtaket blir påklaget.

Kontaktpersoner:
Seksjonssjef, miljøtilsyn energianlegg, Øyvind Leirset, tlf. 400 69 485
Direktør, tilsyns- og beredskapsavdelingen, Ingunn Åsgard Bendiksen, tlf. 922 68 070
Pressetelefon (ikke sms): 489 97 667

Bilder

Last ned bilde
Masser med søppel. Fra inspeksjon 06.09.2017 Foto: NVE

 

Ulovlig etablert massetak. Fra inspeksjon 06.09.2017 Foto: NVE
Masser med søppel. Fra inspeksjon 06.09.2017 Foto: NVE Ulovlig etablert massetak. Fra inspeksjon 06.09.2017 Foto: NVE
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom