Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Overføring av Knabeåna og Solliåna til Homstølvatn

Del

NVE rår Olje og energidepartementet til å gje Sira-Kvina kraftselskap AS løyve til å overføre Knabeåna og Solliåna til Homstølvatn, Kvinesdal kommune i Vest-Agder.

Prosjektet vil gje ei betre utnytting av vasskraftressursane i eit allereie utbygd vassdrag, og vil gje ein ikkje ubetydeleg mengde ny fornybar energi. NVE legg vekt på at ei overføring i snitt vil gje om lag 100 GWh regulerbar kraft, noko som svarar til straumforbruket til omtrent 4000 norske husstandar.

Ei overføring av Knabeåna og Solliåna vil gje auka handlingsrom for å gjere ei rekke miljøtiltak i Kvina. Ei auka minstevassføring, etablering av ein «vassbank» som skal sikre fiskevandring i Kvina og biotopforbedrande tiltak på lakseførande strekning, inngår som ein del av utbyggingsplanen. Ei overføring vil og opne for ein rekke andre tiltak i Sira-Kvina sitt reguleringsområde.

NVE si tilråding tek utgangspunkt i resultata frå eit omfattande miljødesignprosjekt og må sjåast i samanheng med vilkårsrevisjonen for Sira-Kvina-reguleringa.

NVE finn at auka minstevassføring, vassbank og andre avbøtande tiltak vil redusere dei negative konsekvensane tilstrekkeleg til at tiltaket vært akseptabelt i høve til allmenne og private interesser.

Olje- og energidepartementet vil stå for den vidare sakshandsaminga.

Les meir om vedtaket her

Kontaktpersonar:

Avdelingsdirektør Rune Flatby, mobil 41 67 82 03

Seksjonssjef Carsten Jensen, tlf 22 95 92 90

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom