Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Østfold må forberede seg på mer nedbør og regnflommer

Del

Østfold vil i fremtiden få større utfordringer med regnflommer, overvann, skred og havnivåstigning. Det viser den nye klimaprofilen som overleveres fylkesutvalget i Østfold i dag.

- I Østfold vil klimaendringene særlig føre til behov for tilpasning til kraftig nedbør og økte problemer med overvann, sier Dagrun Vikhamar Schuler, klimaforsker ved NVE og Meteorologisk Institutt.

Det forventes flere og større regnflommer, og i mindre bekker og elver må man forvente en økning i flomvannføring. Slike hendelser kan oftere føre til problemer med flom- og jordskred.

Fortsetter klimagassutslippene å øke som nå, vil vi ved slutten av århundret få:

  • kraftig nedbør: oftere og mer intenst. Dette vil gi større utfordringer med håndtering av overvann
  • flere og større regnflommer, og i mindre bekker og elver må man forvente en økning i flomvannføringen
  • økt fare for jord- og flomskred. Økt erosjon som følge av kraftig nedbør og økt flom i elver og bekker kan utløse flere kvikkleireskred.
  • stormflonivået forventes å øke som følge av havnivåstigning

Kunnskap er nøkkelen

Klimaendringene kan bidra til større ødeleggelser på infrastruktur og eiendom. For å redusere fremtidige skader må kommunene gjennomføre klimatilpasningstiltak.

- Klimakunnskapen må inn i arealplanleggingen. Kommunene må styre arealbruken bort fra fareområder. Dette er det beste og mest effektive virkemidlet for å forebygge skader fra flom og skred på ny bebyggelse, sier NVEs regionsjef Petter Glorvigen

Episoder med kraftig nedbør ventes å øke vesentlig både i intensitet og hyppighet. Det betyr at utfordringene med overvann blir større enn i dag.

- I Østfold er det flere forhold som gjør at det er særlig viktig å planlegge for alt vannet. Tettstedene ligger mange steder langs vassdrag, og bysentrene er ofte under arealpress. Vassdragene er påvirket av en rekke inngrep som kan føre til økt fare for oversvømmelse og skader. Det er viktig at man holder avstand til bekker, elver og lavpunkt, og samtidig holder bekker og vannveier åpne – ikke legg dem i rør, forteller Glorvigen.

Klimaprofil Østfold

Klimaprofilen gjør kunnskapen om klimaendringer lettere tilgjengelig for planleggere på kommunalt og regionalt nivå. Profilen finner du på www.klimaservicesenter.no

PDF-versjonen av klimaprofilen finner du som vedlegg i til pressemeldingen.

Overleveringen av klimaprofilene skjer i Østfold fylkesutvalg, torsdag 9. februar kl. 10.00. Adresse: Fylkeshuset, Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg

Norsk Klimaservicesenter, et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Norges vassdrags- og energidirektorat, Uni Research og Bjerknessenteret, har utgitt rapporten «Klima i Norge 2100». Basert på rapporten er det nå laget en Klimaprofil for Østfold. Klimaprofilen gir et kortfattet sammendrag av klimaet og forventede klimaendringer.

 

Pressekontakter

Spørsmål knyttet til klimaendringene for Østfold:
Dagrun Vikhamar Schuler, klimaforsker i Norsk Klimaservicesenter
Mobil: 402 22 214

Spørsmål om konsekvenser og tiltak for de enkelte kommunene i Østfold:
Petter Glorvigen, regionsjef NVE region øst
Mobil: 489 94 984

Bilder

Dokumenter

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom