Samferdselsdepartementet

Oslopakke 3, trinn 2 klar for stortingsbehandling

Del

Etter ønsker fra lokale folkevalgte myndigheter i Oslo og Akershus har Samferdselsdepartementet i dag fremlagt forslaget om endringer av bompengeopplegget for Oslo og Akershus. Forslaget kommer som følge av lokale myndigheters vedtak i forbindelse med Oslopakke 3, og omhandler pakkens trinn 2 om plassering av nye bomstasjoner med tilhørende bompengetakster og rabattordninger.

Det nye bompengeopplegget er lokalpolitiske vedtak fra Oslo og Akershus. Stortinget må vedta opplegget for at det skal tre i kraft. Lokale myndigheter har vedtatt å øke antall bomstasjoner fra 29 til 82. Den klart største delen av bompengeinntektene skal gå til tiltak som forbedrer kollektivtilbudet.

Forslaget legger opp til at dagens bomstasjoner beholdes og bygges om til tovegs innkreving. Videre har lokale myndigheter vedtatt å etablere et nytt bomsnitt med bomstasjoner for tovegsinnkreving i en ny indre ring i Oslo. I tillegg til eksisterende bomstasjoner ved bygrensen i vest (Bærumssnittet), legges det opp til etablering av nye bomstasjoner for envegs innkreving i retning mot Oslo på bygrensen i nord (mot Romerike) og sør (mot Follo). Det nye forslaget innebærer at elbiler også skal betale bompenger, men en vesentlig lavere avgift.

- Det er viktig å bygge ut god transportinfrastruktur i og rundt de store byene. Vi må bidra til at folk kan komme seg trygt og effektivt til sine ulike gjøremål, samtidig som vi reduserer miljøskadelige utslipp og støy. Lokale myndigheter er tett på sine lokale muligheter og utfordringer, og velger selv tiltakene som reflekterer lokale forhold og politiske farge. Det er samtidig viktig at man spiller på lag med innbyggerne og næringslivet, og finner balanserte tilnærminger som godt ivaretar hele samfunnet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Det er bred enighet om å satse på bedre kollektivtilbud og bedre infrastruktur for myke trafikanter. Regjeringen bidrar med kraftig vekst i bevilgninger både til jernbaneutvikling og økt statlig bidrag til finansiering av kollektivløsninger. Dette er grep som skal gjøre det lettere å velge bort bilen for flere av dagens pendlere. Samtidig er det viktig å huske at ikke alt kan løses ved å gjøre det vanskelig og dyrt å bruke bil. Mange innbyggere og næringsdrivende har reisebehov som ikke lett lar seg løse ved alternative transportformer. Det må derfor tilbys løsninger som respekterer folks tid og økonomi. Her er det viktig at både lokale og nasjonale myndigheter fortsatt jobber tett med innbyggerne og næringslivet.

- Vi vet at ny teknologi er på vei som vil redusere miljøbelastningen av både personbil- og kollektivtrafikken, og som kan bidra til mindre kø, bedre fremkommelighet og til kollektivløsninger som er tilpasset individuelle behov. Dette er en transportfremtid som bør tas med i regnestykkene når storbyområdene våre fremover skal vurdere tiltak for bedre fremkommelighet og bymiljø, sier samferdselsministeren.

Fra Oslo og Akershus sin side tas det sikte på at det nye takstsystemet og de nye bomstasjonene, inkl. ombygging av bomstasjonene i Osloringen til tovegs innkreving, blir satt i drift fra 1. mars 2019. Innkrevingsperioden for Oslopakke 3, inkludert trinn 2, gjelder for perioden 2017-2036.

Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus kommune undertegnet i juni 2017 en bymiljøavtale for perioden 2017-2023. Avtalen legger til rette for at veksten i persontransporten i Oslo og Akershus skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. God samordning mellom transporttiltak og arealbruk er viktig for å sikre at målet for bymiljøavtalen nås. Oslopakke 3 er en del av bymiljøavtalen. Arealdelen av bymiljøavtalen er nærmere konkretisert i en byutviklingsavtale av september 2017. Bymiljøavtalen og byutviklingsavtalen vil bli reforhandlet til en byvekstavtale, og i denne vil også Oslopakke 3 inngå.

Oslopakke 3

Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veger og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Nesten alt som bygges av veger og skinnegående kollektivtransport i Oslo og Akershus finansieres gjennom Oslopakke 3.

For flere opplysninger, se:

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen17.7.2018 11:08Pressemelding

- Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen følger opp Nasjonal transportplan med ny handlingsplan for kollektivtransport5.7.2018 13:56Pressemelding

– Bedre kollektivløsninger vil gi folk flest bedre mobilitet og større fleksibilitet i hverdagen. I byene kan bedre kollektivløsninger bidra til å gjøre privatbilen overflødig for mange. Derfor har vi prioritert kollektivtransporten høyt i Nasjonal transportplan, og derved kan en rekke byer øke sin lokale satsing på kollektivtrafikk kraftig. I denne handlingsplanen for kollektivtransport vil framkommelighet, miljø og teknologi få en sentral rolle på veien mot morgendagens løsninger, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Avtale med Norges televisjon sikrer formidling av TV-signaler og flere frekvensressurser til mobilt brebånd og 5G3.7.2018 17:10Pressemelding

Samferdselsdepartementet og Kulturdepartementet har i dag signert en avtale med Norges televisjon (NTV). Avtalen innebærer at kringkastingstjenester (TV-signaler) fortsatt formidles i bakkenettet frem til NTVs konsesjon utløper sommeren 2021. I tillegg sikrer avtalen at frekvensene i 700 MHz-båndet kan brukes til mobilkommunikasjon og etterhvert 5G fra 1. november 2019.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom