Samferdselsdepartementet

Omdeling av laurdagsaviser - kontrakt til Easy2You (tidlegare Kvikkas)

Del

- Mediebruken endrar seg raskt. Stadig fleire får sitt behov for nyheiter dekt ved å bruke digitale plattformer. Likevel er laurdagsavisa framleis viktig for mange menneske. Vi sørgjer for at folk i heile Noreg, også dei som bur i dei mest spreiddbygde områda i landet, kan få avisa si på laurdagar, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet inviterte i februar til anbodskonkurranse om ny kontrakt om laurdagsomdeling av aviser i område utan avisbodnett. Det kom inn to tilbod. Berre eit tilbod oppfylte alle kvalifikasjonskrava, og dette kom frå Kvikkas AS, som etter namnebyte i juni heiter Easy2You AS.

Easy2You har som einaste kvalifiserte tilbydar i konkurransen gjort greie for selskapet sin plan for gjennomføring av forpliktinga til å levere tenester i samsvar med kravspesifikasjon og avtaleutkast på ein truverdig og tillitsvekkande måte.

- Easy2You har vist gjennom 2017 og så langt i 2018 at selskapet kan levere i tråd med forventningane til departementet og avisbransjen. Avisbransjen meiner laurdagsavisa er spesielt viktig. Selskapet oppfyller dei krava staten, i samforståing med representantar for avisbransjen, har sett til leveringskvalitet. Vi føler oss trygge på at selskapet skal halde fram den gode kvaliteten vidare, seier Solvik-Olsen.

Kontrakten skal gjelde for ein periode på 14 månader frå 10. november 2018, og departementet skal ha opsjon på forlenging på ytterlegare 12 månader.

Departementet tek sikte på at kontrakten vert signert i midten av juli.

Bakgrunn

Da Posten slutta å omdele post på laurdagar i 2016, sikra staten at distribusjon av laurdagsaviser i abonnement i område utan eigne avisbodnett skulle halde fram. Sommaren 2016 inngjekk departementet og Kvikkas AS ein kontrakt om distribusjon av laurdagsaviser fram til november 2018. Dette har sikra at folk i distriktsområde utan eigne avisbodnett har fått papiravisa på laurdagar. Med den nye kontrakten er dette sikra ut 2019.

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen17.7.2018 11:08Pressemelding

- Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen følger opp Nasjonal transportplan med ny handlingsplan for kollektivtransport5.7.2018 13:56Pressemelding

– Bedre kollektivløsninger vil gi folk flest bedre mobilitet og større fleksibilitet i hverdagen. I byene kan bedre kollektivløsninger bidra til å gjøre privatbilen overflødig for mange. Derfor har vi prioritert kollektivtransporten høyt i Nasjonal transportplan, og derved kan en rekke byer øke sin lokale satsing på kollektivtrafikk kraftig. I denne handlingsplanen for kollektivtransport vil framkommelighet, miljø og teknologi få en sentral rolle på veien mot morgendagens løsninger, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Avtale med Norges televisjon sikrer formidling av TV-signaler og flere frekvensressurser til mobilt brebånd og 5G3.7.2018 17:10Pressemelding

Samferdselsdepartementet og Kulturdepartementet har i dag signert en avtale med Norges televisjon (NTV). Avtalen innebærer at kringkastingstjenester (TV-signaler) fortsatt formidles i bakkenettet frem til NTVs konsesjon utløper sommeren 2021. I tillegg sikrer avtalen at frekvensene i 700 MHz-båndet kan brukes til mobilkommunikasjon og etterhvert 5G fra 1. november 2019.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom