Norges idrettsforbund

Nytenkning må til i det internasjonale antidopingarbeidet

Del

Norges idrettsforbund ønsker at alle utøvere skal føle seg helt trygge på at dopingkontrollen skjer i samsvar med regelverket og på en forsvarlig måte. For å sikre rettferdige idrettskonkurranser, ønsker vi også at alle utøvere skal møte konkurrenter som har vært underlagt det samme testregimet.

Norges idrettsforbund mener nytenkning må til i det internasjonale antidopingarbeidet. Foto: NTB Scanpix
Norges idrettsforbund mener nytenkning må til i det internasjonale antidopingarbeidet. Foto: NTB Scanpix

Av: Generalsekretær Karen Kvalevåg, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

Det er målet. Spørsmålet er hvordan vi kommer dit. Idrettsforbundet har bedt WADA vurdere en sentralisert løsning. Hvorfor har vi gjort det?

Uavhengighet fra både idretten og myndighetene
Antidopingarbeidet er dessverre ikke like godt utviklet og ivaretatt i alle land. Det er de nasjonale antidopingbyråene som er ansvarlige for å ta dopingprøver av nasjonale utøvere. Det er en utfordring at disse antidopingbyråene ikke i tilstrekkelig grad er uavhengige. Uavhengighet i denne sammenheng innebærer ikke bare uavhengighet fra idretten, men også uavhengighet fra myndighetene. Om det er noe erfaringene fra Russland viser, så er det at myndigheter kan ha en sterk egeninteresse i gode idrettsresultater, og at det ikke nødvendigvis er tilstrekkelig å ha et nasjonalt antidopingbyrå.  

Nasjonale antidopingbyråer er normalt finansiert av myndighetene i det aktuelle landet. Selv om Kulturdepartementet utpeker halve styret i Antidoping Norge, og finansierer hoveddelen av Antidoping Norges virksomhet, påvirker heldigvis ikke departementet hvordan testingen av norske utøvere foregår.

Verden ser imidlertid annerledes ut. Dette er en realitet vi må ta inn over oss, og som vi mener bør få betydning for hvordan antidopingarbeidet organiseres og utvikles internasjonalt fremover. Det er omfattende korrupsjon i mange land. Det er naivt å tro at korrupsjonen ikke vil påvirke antidopingarbeidet, også det arbeidet som skjer i regi av et nasjonalt antidopingbyrå. 

Det er også svært ulik ressurstilgang i antidopingarbeidet. Fattige land sliter med en rekke utfordringer, og har sjelden antidoping øverst på agendaen eller særlige ressurser å kunne bruke på antidopingarbeidet. Dette får selvsagt betydning for hvilket testregime utøverne i disse landene underlegges.

Med dette som bakteppe, mener vi at vi må tenke nytt. NIF sitter ikke selv på fasiten, men vi har gitt våre innspill til WADA for å bidra konstruktivt inn i arbeidet med å løse de utfordringene vi ser.

Uavhengig organ som virker globalt
Vi har derfor oppfordret WADA til å vurdere en sentralisert løsning. Vi er opptatt av målet, og for oss er det helt underordnet om WADA mener at stiftelsen International Testing Agency er en mulig løsning, eller anser et annet sentralisert organ som mer egnet.

Vi tenker at et slikt organ bør ha regionale/nasjonale forgreninger, og gjerne virke gjennom nasjonale antidopingbyråer. Vårt poeng er å etablere en struktur som virker globalt, og dermed gjør antidopingarbeidet nasjonalt mindre sårbart for ytre press og usikker finansiering. På den måten sikrer man at de som tar dopingtester og etterforsker mulige brudd på antidopingregelverket, kan arbeide helt uavhengig av både idretten og staten i det aktuelle landet. Et slikt sentralisert organ vil også kunne sørge for felles opplæring og sertifisering av alle dopingkontrollører, og må tilføres tilstrekkelige midler, slik at det kan bidra til en jevn fordeling av ressurser og innsats i de ulike delene av verden.

Vi tror dette vil bidra til at langt flere utøvere enn i dag blir gjenstand for en kvalitetsmessig god, systematisk og uavhengig testing, og at det vil være et viktig bidrag for å sikre like konkurransevilkår for utøverne, og det er jo det dette handler om.

Mange rene utøvere er blitt frarøvet medaljer og plasseringer. For å lykkes i den globale kampen mot doping, må vi tørre å tenke nytt. Dette innebærer at vi alle må utfordre hverandre, legge til rette for nytenkning, og være innstilt på endringer.

Både Kulturdepartementet, WADAs visepresident Linda Hofstad Helleland og Antidoping Norge har takket ja til vårt initiativ om å møtes og diskutere utfordringene i det internasjonale antidopingarbeidet. Det ser vi frem til!

Bilder

Norges idrettsforbund mener nytenkning må til i det internasjonale antidopingarbeidet. Foto: NTB Scanpix
Norges idrettsforbund mener nytenkning må til i det internasjonale antidopingarbeidet. Foto: NTB Scanpix
Last ned bilde

Om Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund
Norges idrettsforbund
Sognsveien 73
0854 OSLO

21 02 90 00https://www.idrettsforbundet.no

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse. NIFs visjon er idrettsglede for alle.

Følg saker fra Norges idrettsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges idrettsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund ønsker et felles internasjonalt organ for dopingkontroller30.10.2018 15:26Pressemelding

Det er mange aktører som tar dopingprøver av utøverne. Det er viktig at det ikke skjer avvik fra regelverket, verken når prøvene tas eller ved den etterfølgende behandlingen og analysen av prøvene. Utøverne må oppleve trygghet til testregimet de er underlagt, ikke minst fra et rettssikkerhetsperspektiv, men de må også ha tillit til at systemet fanger opp de utøveren som bryter eller ønsker å bryte dopingreglene. Et testregime uten nødvendig tillit, vil på sikt være ødeleggende for antidopingarbeidet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom