Samferdselsdepartementet

Ny Nasjonal transportplan i arbeid: Trøndelag og Møre og Romsdal har no spelt inn sine viktigaste utfordringar

Del

Arbeidet med NTP 2022-2033 er i gang. I møte tysdag med samferdselsminister Jon Georg Dale, la Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommunar og Trondheim kommune fram kva for transportutfordringar dei meiner er dei aller viktigast i sine regionar.

Foto: Tor Livius Midtbø/SD
Foto: Tor Livius Midtbø/SD

- Transportplanen som vi arbeider med, får ei heilt anna innretning enn transportplanane vi har bak oss. Vi skal bort frå å tenkje einskilde prosjekt. No skal vi få fram kva for oppgåver vi vil at transportinfrastrukturen skal løyse for oss. Det vil gje oss betre resultat og meir for pengane, seier samferdselsminister Dale.

I det første av i alt fem regionale møte med fylkeskommunar og storbykommunar, la samferdselsministeren vekt på at den komande transportplanen skal meisle ut eit heilskapleg bilete av kva for funksjonar dei ulike delane av transportsektoren skal ha.

- Noregskartet er på mange måtar teikna på nytt, med ny inndeling i fylker. Samstundes veit vi at mykje av handlingsrommet i økonomien framover må skapast av å gjere ting meir effektivt, kutte kostnadar og bruke ny teknologi på rett måte. I lys av dette er det naturleg med ein heilt ny NTP-prosess, der vi mellom anna trekker inn fylkeskommunane tidlegare enn før, seier Dale.

Blant utfordringane som fylka tok opp på møtet, var den store veksten i godstransport som er venta - ikkje minst frå kysten og fram til marknaden - og tidkrevjande planleggingsprosessar.

- Ei stor utfordring er også å handtere dei mange og store teknologiskifta vi veit vil komme i perioden vi no skal legge planar for. Vi kan vente oss kvantesprang både i rekneskapen for nullutslepp, kapasitet i infrastrukturen og når det gjeld dei innbyrdes konkurransefortrinna til dei ulike transportformene. Vi er sikre på at vi vil sjå radikale endringar, men det er krevjande å finne dei rette grepa for å utnytte endringane i tråd med den transportpolitikken vi vil ha, der grøn mobilitet som skapar verdiar og nye bu- og arbeidsmarknadsregionar er viktige mål, seier Dale.

Samferdselministaren seier han tek med seg gode og nyttige innspel frå NTP-møtet, som fann stad på Værnes. Innspela kom etter ein invitasjon til å legge fram kva for utfordringar regionane ser på som viktigast. Neste oppdrag til fylka og dei store bykommunane vil vere å prioritere kva for løysingar dei vil løfte fram og kva for løysingar som må kome lenger bak.

- Reell prioritering er ein heilt naudsynt del av arbeidet som regionane og andre aktørar no må inn i. Berre ved å halde fast på at formål og funksjon er rettesnora som gjeld, vil komande NTP kunne gje oss meir for pengane og skape betre resultat, understrekar Dale.

Arbeidet må ikkje begynne med å leite etter gode argument for å finne plass til flest mogleg av prosjekta på ønskjelista.

- Spørsmål må vere: Kva er hovudoppgåva til denne transportkorridoren? Kvar er flaskehalsen? Er den i vårt eige fylke eller er næringslivet vårt betre tent med at noko vert retta på i ein annan region?

- Sluttresultatet skal ikkje summerast opp i kor mange milliardar kroner vi har investert, kor mange tonn asfalt vi har lagt eller kva fylke som har fått flest av "sine" prosjekt på plass. Sluttresultatet skal bli ein mest mogleg framtidssikra plan for kva som skal til for å løyse konkrete oppgåver som fremjar verdiskaping og gode bu- og arbeidsmarknader, seier Dale.

Bilder

Foto: Tor Livius Midtbø/SD
Foto: Tor Livius Midtbø/SD
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Samferdselsministeren ber Nye Veier vurdere hvilke veistrekninger som gir mest vei for pengene24.6.2019 14:02:57 CESTPressemelding

- Regjeringen ønsker mer vei for pengene, og Nye Veier har vist at det er mulig å få til. I neste NTP vil vi gi Nye Veier større ansvar for veibyggingen i landet. Nå ber jeg dem vurdere hvilke strekninger de ser for seg å kunne bygge mest effektivt. Vi må bruke den kompetansen og kapasiteten vi har både i Nye Veier og Statens vegvesen på best mulig måte. Slik at vi får vi raskere løsninger av de viktigste oppgavene og mer vei for skattepengene, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Presseinvitasjon: Signering av byvekstavtale for Trondheimsområdet, tirsdag 25. juni, Trondheim sentralstasjon24.6.2019 12:09:15 CESTPressemelding

Priv. til red.: Pressen inviteres til signering av byvekstavtale for Trondheimsområdet tirsdag kl. 1500 på Trondheim S. Tilstede er kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, kulturminister Trine Skei Grande og statssekretær i Samferdselsdepartementet Anders B. Werp, samt representanter fra Trøndelag fylkeskommune og Trondheim, Malvik, Melhus og Stjørdal kommuner.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom