Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Ny kraft ved 4. kvartal 2015

Del

I 2015 ga NVE, fylkeskommunene og OED endelig tillatelse til 3,7 TWh ny vann- og vindkraftproduksjon. Det tilsvarar strømbruken i 185 000 husholdninger. 3,4 TWh fikk endelig avslag. Tilsvarende tall for 2014 var endelig tillatelse til 2,6 TWh kraftproduksjon, og endelig avslag til 2,5 TWh.

Tabellen viser fylkesvis fordeling av konsesjonsgitt, men ikke-utbygget  produksjonpotensial fordelt på små vannkraftverk, vannkraftverk over 10 MW inkludert opprusting og utvidelse og vindkraftverk.
Tabellen viser fylkesvis fordeling av konsesjonsgitt, men ikke-utbygget produksjonpotensial fordelt på små vannkraftverk, vannkraftverk over 10 MW inkludert opprusting og utvidelse og vindkraftverk.

Det ble gitt endelig tillatelse til 1 TWh ny kraftproduksjon fordelt på 30 vannkraftprosjekter og to vindkraftverkverk, i fjerde kvartal 2015. Totalt er det nå gitt endelig tillatelse til 18 TWh kraftproduksjon som ikke er satt i drift eller under bygging.

Samlet årsproduksjon fra de 30 vannkraftprosjektene som fikk endelig konsesjon i 4. kvartal, er på 650 GWh. Økningen i vindkraft kommer fra endelig knsesjon til vindkraftverkene Sørfjord og Kjølberget, som har en samlet planlagt årsproduksjon på om lag 360 GWh. Den nye vannkraftproduksjonen fordeler seg på syv opprustings-og utvidelseprosjekter og 23 små vannkraftverk.

2,3 TWh under bygging

2,3 TWh ny kraftproduksjon var under bygging ved utgangen av 2015. Dette er ny vannkraftproduksjon, som fordeler seg om lag likt mellom opprustings- og utvidelsesprosjekter, og nye vannkraftverk. På samme tid i fjor var 1,5 TWh ny produksjon under bygging. Sammenlignet med utgangen av 2014, er det en økning i 3,4 TWh produksjon som har endelig tillatelse til å bygge ut, men som ikke er registrert som bygget eller under bygging.

Ni vannkraftprosjekter og ett vindkraftverk med en samlet produksjon på 88 GWh ble satt i drift i fjerde kvartal. Totalt er det satt i drift 470 GWh ny kraftproduksjon i 2015, mot 635 GWh i 2014.

Seks kraftverk med en samlet årsproduksjon på 45 GWh ble godkjent for elsertifikatsystemet i fjerde kvartal 2015. Sammenlagt ble til sammen 570 GWh godkjent i elsertifikatsystmet i 2015.

I tredje kvartal 2015 åpnet NVE opp for søknader innenfor utvidet overgangsordning for elsertifikater. Utvidelsen omfatter alle nye vannkraftanlegg som har hatt byggestart etter 1. januar 2004. I fjerde kvartal kom det inn 85 søknader og ved utgangen av 2015 er det totalt 188 søknader under behandling.

Om rapporten

Rapporten ”Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging” publiseres hvert kvartal. Denne rapporten viser NVEs, fylkeskommunens og Olje- og energidepartementets (OED) endelige vedtak om konsesjon og konsesjonsfritak for nye vann- og vindkraftprosjekter, samt innrapportert oppstart av ny kraftproduksjon. Rapporten viser også fylkesvis fordeling av av kraftverk som har endelig tillatelse til å bygge ut, men som ikke er registrert som bygget eller under bygging

Et vedtak er endelig enten når NVEs eller fylkeskommunens vedtak ikke påklages eller når OED har gjort vedtak etter innsigelse-/klagebehandling eller innstilling.

Vedlegg: ”Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging – 4. kvartal 2015”.

Kontaktpersoner:

Seksjonssjef Fredrik Arnesen, tlf. 416 69 694

Senioringeniør Seming Skau, tlf. 22 95 94 17

Bilder

Tabellen viser fylkesvis fordeling av konsesjonsgitt, men ikke-utbygget  produksjonpotensial fordelt på små vannkraftverk, vannkraftverk over 10 MW inkludert opprusting og utvidelse og vindkraftverk.
Tabellen viser fylkesvis fordeling av konsesjonsgitt, men ikke-utbygget produksjonpotensial fordelt på små vannkraftverk, vannkraftverk over 10 MW inkludert opprusting og utvidelse og vindkraftverk.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom