Samferdselsdepartementet

Ny forskrift: Oslo og Akershus får myndighet til å sette beredskapstakst

Del

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune fikk i dag myndighet til å endre bompengetakstene midlertidig i kampen mot dårlig luftkvalitet. – Dette er en forskrift de selv har bedt om. Vi jobber alle for bedre luftkvalitet, men politikerne i Oslo og Akershus bør tenke seg nøye om før de griper til dette nye verktøyet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Det finnes et mangfold av virkemidler som bidrar til bedre luftkvalitet og som ikke straffer innbyggerne økonomisk for å reise på jobb, hente barn i barnehagen og handle, understreker Solvik-Olsen.

- Blant positive virkemidler er bedre renhold av veiene slik at svevestøvet blir redusert. Lokalt kan man stille miljøkrav ved kjøp av busser og andre kjøretøy, sier samferdselsministeren.

Beredskapstakster

Forskriften som gir Oslo kommune og Akershus fylkeskommune rett til å fastsette beredskapstakster ble vedtatt av Samferdselsdepartementet i dag, og trer i kraft straks. Formålet er å redusere trafikken i perioder med høy luftforurensing.

Inntektene fra takstøkningen skal dekke Akershus og Oslos tiltak for å få ned biltrafikken, som gratis kollektivtransport i perioden takstene gjelder. Inntekter, som ikke blir benyttet til slike tiltak, skal fordeles i samsvar med Oslopakke 3-avtalen.

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune får myndighet til å ta i bruk bompengetakster som er tre ganger så høye som de ordinære takstene i Oslo. Det er et vilkår at grenseverdiene etter forurensningsforskriften § 7-6 er overskredet eller at det er fare for en slik overskriding.

Luftkvaliteten i Norge har de siste årene bedret seg betraktelig. Likevel har flere norske byer overskridelser av forurensningsforskriftens grenseverdier og de nasjonale mål.

God luftkvalitet viktig

- Det skal være godt å bo i og bruke storbyene våre. Det gjenspeiles i en kraftig satsing på jernbane og kollektivløsninger under dagens regjering. Dårlig luftkvalitet, støy og kø er problemer vi må og skal løse. Men virkemidler som fører til kraftig økte kostnader eller ulemper for næringslivet og folk flest bør ikke være førstevalget hver gang problemer skal løses. Kollektivtransport er ikke alltid et alternativ for alle, sier Solvik-Olsen.

- Regjeringen fortsetter satsingen på samferdsel og arbeidet med å gjennomføre det grønne skiftet i transportsektoren. Vi styrker byenes økonomiske rammer slik at de kan satse på bedre kollektivløsninger. Vi gir pendlere og studenter et godt kollektivtilbud slik at de velger bort bilen. Rundt de store byene setter vi i gang store jernbaneprosjekter. Infrastruktur for gang- og sykkelveier bedres. For de som må bruke bil til hverdagsreisene, har vi gjort lavutslipps- og nullutslippsbiler mer konkurransedyktige, sier Solvik-Olsen.

Bakgrunn

  • Etter søknad fra de lokale myndighetene i november 2016, har departementet i 2017 arbeidet med å fastsette en forskrift til veglova § 27 tredje ledd om midlertidige økte bompengetakster i Oslo.
  • Forskriften har vært på alminnelig høring. I denne høringen ble det foreslått en beredskapstakst på 5 x gjeldende takst per 1. oktober 2016. I endelig forskrift er faktoren satt til 3 x gjeldende takst i de 22 sentrumsnære bomsnitta i Oslo-pakken (Oslo-ringen). Denne endringen må sees i sammenheng med innføring av tids- og miljødifferensierte bompengesatser i Oslo 1. oktober 2017.
  • Beredskapstakstene vil omfatte alle trafikantgrupper med unntak av trafikanter som er gitt fritak fra betaling av bompenger. Ytterligere unntak er ikke gitt. Det er i tråd med søknaden fra de lokale myndighetene. I denne søknaden fremgår det imidlertid at man på et senere tidspunkt vil be om forskriftsendring som unntar bensinbiler og tyngre kjøretøy med Euro VI-teknologi.

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Statens vegvesen og Troms fylkeskommune skal samarbeide om betre vegar på Senja18.10.2018 11:00Pressemelding

- Vegnettet på Senja har store utfordringar og behov for utbetringar. Det er behov for skredsikring og fleire strekningar har svært tronge og uoversiktlige parti. Fokk og drivsnø fører ofte til at vegane må stengast om vinteren. Samstundes blir mykje av sjømaten frå Troms og Finnmark frakta på dei smale vegane på yttersida av Senja. Vi må derfor legge til rette for at vegane er i best mogleg stand for dei som brukar den, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom