Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVEs konsesjonsbehandling i 2015

Del

NVE tildelte i 2015 konsesjoner som kan gi totalt 1,9 TWh ny fornybar vann- og vindkraftproduksjon. Det tilsvarer strømbruken til nærmere 100 000 husstander. Det ble også fattet vedtak om rundt 700 km ny kraftledning på alle spenningsnivåer. Over halvparten av den nye vannkraftproduksjonen kommer fra store kraftverk.

NVEs konsesjonsvedtak 2015
NVEs konsesjonsvedtak 2015

- I tillegg til konsesjonsbehandling av vind- og småkraftverk, har NVE de siste årene hatt fokus på prosjekter for opprusting og utvidelse av eksisterende vannkraftverk. Dette er ofte svært gode prosjekter som gjør at vannressursene kan utnyttes enda bedre enn før, i mange tilfeller med små miljøvirkninger. Regulerbar vannkraft kommer til å bli stadig viktigere for å stabilisere et kraftsystem med mye uregulerbar kraftproduksjon fra vind- og småkraftverk, sier Rune Flatby, avdelingsdirektør i NVE.

NVE har også økt innsatsen innen revisjon av vilkår for eldre tillatelser til vannkraftverk. Under gjennomgangen av gamle vilkår er det blant annet mulig å sette mer tidsmessig krav til hvordan kraftverkenes miljøbelastning skal begrenses. Tre revisjonssaker ble oversendt til Olje- og energidepartementet (OED) i 2015.

Vannkraft

Over halvparten av den nye vannkraftproduksjonen NVE klarerte i fjor, tilsvarende 793 GWh, kommer fra store vannkraftverk. Nesten like mye, 769 GWh, kommer fra småkraftverk.

 - Vi ser at antallet ubehandlede småkraftsøknader faller raskt. Mens vi behandlet nesten 200 saker i fjor, fikk vi inn bare elleve nye søknader. Det er en naturlig utvikling fordi de som vurderer å bygge kraftverk, må starte produksjonen innen 2021 for å få elsertifikater. Da begynner det å haste med å komme i gang med konsesjonsprosessen, påpeker Flatby.

Totalt behandlet NVE 197 småkraftsøknader i 2015. Av disse fikk 78 tillatelse eller positiv innstilling til OED/fylkekommunene. 63 søknader om bygging av småkraftverk ble avslått eller fikk negativ innstilling, mens 56 søknader ble trukket.

Vindkraft og nett

NVE gav tillatelse til tre vindkraftverk i 2015. Anleggene som fikk konsesjon kan gi en kraftproduksjon på 352 GWh. Fire vindkraftverk fikk avslag. NVE har i tillegg behandlet flere søknader om justering av gitte konsesjoner, slik at utnyttelsen av vindressursene og bruk av ny teknologi skal kunne optimaliseres.

Til sammen er det fattet vedtak om om lag  700 km ny kraftledning på alle spenningsnivåer.

- Vi har det siste året fortsatt arbeidet med å gi nettkonsesjoner som er nødvendige for å gjennomføre nødvendig utbygging og modernisering av strømnett. Konsesjonene er et viktig ledd i arbeidet for å sikre en stabil og god strømforsyning i hele landet, og for å få ut fornybar energi fra nye kraftverk, sier Rune Flatby.

Rapporten "Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging", som blant viser endelige vedtak om konsesjon og konsesjonsfritak for nye kraftprosjekter, blir publisert fredag 29. januar.

Kontaktperson:
Avdelingsdirektør Rune Flatby, tlf 41 67 82 03

Bilder

NVEs konsesjonsvedtak 2015
NVEs konsesjonsvedtak 2015
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom