Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE tilrår overføringar til Blåfalli III kraftverk i Kvinnherad

Del

NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje Sunnhordaland Kraftlag AS (SKL) løyve til å overføre Grøningsbekken 2 og Bekk Urdabotn til vasstunellen til Blåfalli III kraftverk. Tiltaksområdet er avgrensa til to mindre sidefelt i Blådalsvassdraget i Kvinnherad kommune i Hordaland. Dei planlagde overføringane vil gje om lag 4,8 GWh/år regulerbar kraft til Blåfalli III kraftverk.

Begge bekkane renn naturleg ut i Blåelva nedstraums Blådalsvatnet. Samla nedbørfelt er berekna til 1,5 km2 ved dei planlagde inntaka. Middelvassføringa for Grøningsbekken 2 er berekna til 113 l/s og 104 l/s for Bekk Urdabotn. Maksimal kapasitet på overføringane er planlagt til høvesvis 1,7 m3/s og 1,6 m3/s.

Området er ein innfallsport til Folgefonna, og det er registrert interesser knyta til landskap, friluftsliv, turisme og biologisk mangfald, og som kan bli noko påverka av ei eventuell utbygging. NVE legg elles vekt på at området er prega av tidlegare inngrep knytt til kraftutbygging.

I totalvurderinga legg NVE vekt på at tiltaka vil gje auka regulerbar kraft i eit allereie utbygd vassdrag. NVE meiner at fordelane med tiltaket er større enn ulempene for ålmenne interesser, med dei krava vi har anbefalt om slepp av minstevassføring og istandsetjing av inntaksområda

Olje- og energidepartementet vil stå for den vidare sakshandsaminga.

Les meir om saken her

Kontakter

Avdelingsdirektør Rune Flatby,
tlf. 22 95 90 88 eller 416 78 203

Seksjonssjef Øystein Grundt,
tlf. 22 95 93 89 eller 901 98 216

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom