Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE tilrår nye konsesjonsvilkår for Hjartdal-Tuddalsvassdraget

Del

NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje Skagerak Kraft AS (SK) nye konsesjonsvilkår for reguleringen av Hjartdal-Tuddalsvassdraget i kommunane Hjartdal og Seljord i Telemark.

På bakgrunn av krav frå Hjartdal kommune, Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF) avd. Telemark, Reisjå og Bondal utmarkslag, grunneigarar ved Sønnelandsvatnet og Skjesvatn Vel har NVE handsama revisjon av konsesjonsvilkåra for Hjartdal-Tuddalsvassdraget.

Av omsyn til biologisk mangfald, friluftsliv og landskap tilrår NVE vilkår om slepp av minstevassføring i Omnesfossen, Hjartdøla, Heiåi og Bjordøla.

NVE tilrår også at det blir gjeve moderne konsesjonsvilkår for reguleringa av vassdraget, som gjev moglegheit til å pålegge ulike avbøtande tiltak.

NVE tilrår ikkje slepp av minstevassføring frå andre bekkeinntak enn dei som er nemd ovanfor og heller ikkje magasinrestriksjonar. Vi meiner fordelane for fisk, landskap, friluftsliv eller vassmiljø ikkje veg opp for reduksjonen i kraftproduksjon og kostnadane dette ville ha ført med seg.

Olje- og energidepartementet vil stå for den vidare sakshandsaminga.

Sjå omtale av saka her.

Kontakter

Avdelingsdirektør Rune Flatby,
tlf. 22 95 90 88 eller 416 78 203

Seksjonssjef Carsten Jensen,
tlf. 22 95 92 90 eller 908 50 206

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom