Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE tilrår løyve til planendring for overføring av Eivindsvatn

Del

NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje Sira Kvina kraftselskap AS løyve til å bygge om tunellinntaket i Eivindsvatn i Kvinesdal kommune i Vest-Agder.

Sira Kvina kraftselskap ynskjer å bygge om eit inntak i Eivindsvatn for å auke kapasiteten i eksisterande overføring til Nesjen. Vatnet som overførast blir nytta i Solhom kraftverk, og tiltaket vil auke produksjonen i kraftverket med 4,2 GWh/år.

Dei negative konsekvensane er knytt til lågare vassføring frå Eivindsvatn til Austdøla, og risiko for auka erosjon nedstraums overføringstunellen mot Landsløkbekken. Det vil òg vere midlertidig støy i anleggsfasen.

NVE meiner at ombygging av inntaket i Eivindsvatn får avgrensa effekt på miljøet og landskapsopplevinga når anleggsperioden er over. NVE legg vekt på at planendringa vil bidra til fornybar energiproduksjon, ved betre utnytting av vasskraftressursane i eit allereie utbygd vassdrag.

Olje- og energidepartementet vil stå for den vidare sakshandsaminga.

Les meir om planendring for overføring av Eivindsvatn her.

Kontakter

Avdelingsdirektør Rune Flatby tlf. 416 78 203
Seksjonssjef Carsten Stig Jensen, tlf. 908 50 206

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom