Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE tilrår løyve til overføring av Vestre Melraktjødn til Heimre Flogvatn i Sirdal kommune

Del

NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje Sira Kvina kraftselskap AS løyve til å overføre vatn frå Vestre Melraktjødn til Heimre Flogvatn i Sirdal kommune i Vest-Agder.

Sira Kvina kraftselskap ynskjer å overføre nedbørsfeltet til Vestre Melraktjødn i Siravassdraget via tunell til Heimre Flogvatn i Kvinavassdraget. Overføringa er planlagt nytta i eksisterande anlegg, og inneber ingen nye kraftverk eller reguleringsmagasin. Overføringa vil auke produksjonen av regulerbar kraft i eksisterande kraftstasjonar med 7,7 GWh, som svarar til straumbruken til om lag 380 husstandar.

Dei negative konsekvensane er knytt til fysiske inngrep, og lågare vassføring i Jonsbekken nedstraums Vestre Melraktjødn. NVE meiner at overføringa får avgrensa effekt på miljøet og landskapsopplevinga når anleggsperioden er over. NVE tilrår slipp av minstevassføring i Jonsbekken.

NVE legg vekt på at overføringa er eit opprustings- og utvidingsprosjekt som vil gje betre utnytting av vasskraftressursane i eit allereie utbygd vassdrag. Tiltaket er etter NVE sin vurdering eit bidrag til fornybar energiproduksjon med avgrensa miljøeffektar.

Olje- og energidepartementet vil stå for den vidare sakshandsaminga.

Les meir om overføring av Vestre Melraktjødn

Kontaktpersonar:

Avdelingsdirektør Rune Flatby tlf. 416 78 203
Seksjonssjef Carsten Stig Jensen, tlf. 908 50 206

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom