Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE tilrår løyve til å overføre Øvre Flisa og Østre Æra til Osensjøen

Del

NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje GLB løyve til å overføre vatn frå Øvre Flisa og Østre Æra til Osensjøen i kommunane Åmot, Trysil og Elverum, i Hedmark fylke.

Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) ynskjer å demme opp Håsjøene, Håengsjøen og Kjerringtjønna til eit inntaksmagasin i Øvre Flisa. Vatn herifrå skal føres over til Vesle Ossjøen og vidare til Osensjøen. GLB søker også om å føre vatn frå Østre Æra inn på tilløpstunnelen til Osa vasskraftverk.

Overføringane vil gje om lag 18,6 GWh/år i ny regulerbar kraft i Osa kraftverk og kraftverka nedstraums i Rena og Glomma. Dette er straumbruken til om lag 930 husstandar.

Dei negative konsekvensane er hovudsakleg knytt til oppdemming og regulering av inntaksmagasinet, og lågare vassføring i Flisavassdraget.

NVE meiner ulempene ved overføringane er akseptable, og at GLB bør få løyve til å overføre vatn. Vi tilrår at GLB får byggje inntaksmagasinet etter alternativet som hevar vasstanden til 451,27 moh. NVE meiner ulempene til dels lar seg avbøte med slipp av minstevassføring og ei god detaljplanlegging av inngrepa. NVE legg vekt på at prosjektet har relativt låg utbyggingskostnad, og at det vil gje ny regulerbar kraft i eit allereie utbygd vassdrag.

Olje- og energidepartementet vil stå for den vidare sakshandsaminga.

Les meir om overføring av Øvre Flisa og Østre Æra til Osensjøen her.

Kontakter

Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf. 901 98 216
Sakshandsamar George Nicholas Nelson, tlf. 229 59 217

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom