Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE rår Olje- og energidepartementet til ikkje å gje løyve til overføring av Flottejønnbekken til Kalhovdmagasinet i Tinn kommune i Telemark.

Del

NVE rår Olje- og energidepartementet til å ikkje gje Øst-Telemarkens Brukseierforening (ØTB) løyve til å overføre Flottetjønnbekken til Kalhovdmagasinet.

Flottetjønnbekken renn naturleg ut i elva Mår. Flottejønnbekken har eit nedbørfelt på 9,4 km2 ved planlagt inntak, middelvassføringa er berekna til ca. 198 l/s og maksimal kapasitet på overføringa er planlagt til 2,5 m3/s. Den planlagde overføringa, vil kunne gje om lag 8,5 GWh/år regulerbar kraft i Mår og Mæl kraftverk.

Kalhovdområdet er ein av hovudinnfallsportane til Hardangervidda nasjonalpark, og det er registrert store interesser knyta til landskap, friluftsliv, turisme og biologisk mangfald, og som kan bli påverka av ei ev. utbygging. NVE legg elles vekt på at området er prega av tidlegare inngrep knytt til kraftutbygging.

Av omsyn til ålmenne interesser har NVE ikkje tilrådd overføring av Flottetjønnbekken til Kalhovdmagasinet då vi meiner ulempene for desse interessene er større enn fordelane ved å få fram ca. 8,5 GWh i årleg regulerbar kraftproduksjon.

Olje- og energidepartementet vil stå for den vidare sakshandsaminga.

Les meir om saka her.

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=7782&type=V-1

For meir informasjon, kontakt:

Avdelingsdirektør Rune Flatby,
tlf. 22 95 90 88 eller 416 78 203

Seksjonssjef Øystein Grundt,
tlf. 22 95 93 89/ 901 98 216

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom