Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje Foreningen til Begnavasdragets Regulering (FBR) nye konsesjonsvilkår for reguleringa av Åbjøravassdraget

Del

Vassdraget går gjennom kommunane Vestre Slidre, Vang, og Nord-Aurdal i Oppland, og Gol og Hemsedal i Buskerud.

På bakgrunn av krav frå kommunane Gol, Vestre Slidre, Vang, Hemsedal og Nord-Aurdal har NVE handsama revisjon av konsesjonsvilkåra for Åbjøravassdraget.

NVE tilrår fleire tiltak som etter vår meining vil betre miljøforhalda i Åbjøravassdraget.

NVE tilrår at det blir gjeve moderne konsesjonsvilkår for reguleringa av vassdraget, som gjev moglegheit til å pålegge ulike avbøtande tiltak.

Av omsyn til fisk fiske og landskap tilrår NVE vilkår om slepp av minstevassføring i Buaråni, Tisleia og Flya. For Tisleia og Flya tilrår NVE eit auka slepp av minstevassførings samanlikna med dagens slepp.

NVE tilrår ikkje slepp av minstevassføring i Nøra eller Åbjøra og heller ikkje magasinrestriksjonar i Tisleifjorden, då fordelane for fisk eller vassmiljø ikkje veg opp for reduksjonen i kraftproduksjon og kostnadane dette ville ha ført med seg.

NVE tilrår å ikkje endre dagens magasinrestriksjonar for Flyvatn.

Olje- og energidepartementet vil stå for den vidare sakshandsaminga.

Les meir her

Kontaktpersonar:

Avdelingsdirektør Rune Flatby, tlf. 22 95 90 88 eller 416 78 203

Seksjonssjef Carsten Jensen, tlf. 22 95 92 90 eller 908 50 206

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nettselskapa forventar 135 milliardar kroner i nettinvesteringar dei neste ti åra17.1.2019 09:00Pressemelding

I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2018» har NVE samanstilt informasjon frå kraftsystemutgreiingane for regional- og transmisjonsnettet frå 2017 og 2018, samt frå distribusjonsnettselskap. Forventa investeringar summerer seg til 135 milliardar kroner dei neste ti åra. Det vart investert 14 milliardar kroner i transmisjonsnettet i 2016 og 2017, noko som har bidrege til betydeleg betre forsyningstryggleik.. Ny teknologi kan gjere investeringsbehovet noko mindre.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom