Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE overleverer faresonekart for skred til Stryn kommune

Del

Stryn kommune i Sogn og Fjordane får no betre og meir presise kart som gjev oversyn over skredfare i utvalde område med busetnad. Snøskred er den mest aktive skredtypen i kommunen. NVE overleverte karta 31. mai 2017.

– Kartlegginga gjev oss ny kunnskap om skredutfordringane i Stryn kommune. Vi ser mellom anna at det er over 200 bustader og fritidsbustader som har ein høgare årlig sannsyn enn minstekravet på 1/1000 som gjeld for nybygg i TEK10, fortel Siss-May Edvardsen, sjefingeniør i NVE.

Det er utarbeidd faresonekart for områda Årheim, Nedstryn, Mindresunde, Oppstryn, Flo, Loen, Olden, Eide, Beinnes, Håheim, Flåten – Sunde, Gytri, Yri, Oldedalen nord, Oldedalen sør, Rake/Solvik og Hjelledalen.

Karta er enkle i bruk og tek omsyn til skredtypane snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flaumskred. Faresonene for kvar aktuell skredtype er også teikna saman inn i kartet, slik at kommunen berre treng å halda seg til ei skredsone om gongen. På den måten får kommunen raskt oversyn over kva område som er utsett for skred.

– Med faresonekarta som NVE no har fått utarbeidd, har kommunen eit godt grunnlag for arealforvaltning og byggesakshandsaming, for å vurdera sikringstiltak og for bruk i lokal skredberedskap, seier Edvardsen.

Grunnlaget for faresonekarta er studie av kart og flybilete, terrengmodellanalyse og feltsynfaringar. Karta er produsert i digital form, slik at kommunen og andre kan nytta resultata i eigne verktøy saman med andre kartdata.

Kartleggingsarpporten finner du her

Faresonekartet kan du sjå i NVEs kartkatalog.

Kontaktpersonar

Siss-May Edvardsen, sjefingeniør, mobil: 952 90 114

Toralf Otnes, senioringeniør, mobil: 958 75 035

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom