Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE ønskjer innspel om ny straumkabel til Storbritannia

Del

Selskapet NorthConnect KS har søkt om løyve til å byggje ein ny straumkabel mellom Sima i Eidfjord kommune i Hordaland, og Peterhead i Skottland. NVE har sendt saka på høyring, og inviterer til informasjonsmøter i Bergen og Eidfjord måndag 5. mars.

Søknadane ligg til offentleg gjennomsyn i kommunehuset i Eidfjord kommune og på NVEs nettsider.

NVE inviterer til informasjonsmøter:

Måndag 5. mars kl. 11.00 på Clarion Hotel Bergen Airport (Flesland)

Måndag 5. mars kl. 19.00 i kultursalen i Eidfjord.

Du vil få same informasjon på begge møta. NVE orienterer om sakshandsaminga, medan NorthConnect KS vil orientere om prosjektet. Alle er velkomne!

NVE ynskjer innspel til planane innan 15. april 2018.

Bakgrunn

NorthConnect KS har søkt om løyve etter energiloven og havenergilova til å byggje ein ny straumkabel mellom Sima i Eidfjord kommune i Hordaland fylke, og Peterhead i Skottland. Det er søkt om løyve for å byggje og drive anlegga, og om løyve for å utveksle kraft med andre land.

Straumkabelen vert kalla «NorthConnect» og er planlagt med ein overføringskapasitet på 1400 MW. Olje- og energidepartementet (OED) er konsesjonsmyndigheit, men har bede NVE handsame og vurdere planane. NVE vil gje råd til OED, som vil fatte vedtak i sakene.

NorthConnect søkjer i medhald av oreigningslova om oreigning for naudsynte grunn og rettar for å byggje og drive dei elektriske anlegga. Det vil og seie rettar for all naudsynt ferdsle/transport. Samstundes søkjer dei om at oreigningsinngrep kan bli sett i verk før det ligg føre rettskraftig skjøn.

Send innspel til NVE innan 15. april

Du kan sende uttale til saka på e-post til nve@nve.no, via nettskjema på www.nve.no eller per post til: NVE, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

NVE må ha uttalene innan 15. april 2018.

Nærare opplysningar om sakshandsaminga kan du få hos NVE v/ Kristian Marcussen, tlf. 22 95 91 86.

NVEs pressetelefon: 489 97 667

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nettselskapa forventar 135 milliardar kroner i nettinvesteringar dei neste ti åra17.1.2019 09:00Pressemelding

I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2018» har NVE samanstilt informasjon frå kraftsystemutgreiingane for regional- og transmisjonsnettet frå 2017 og 2018, samt frå distribusjonsnettselskap. Forventa investeringar summerer seg til 135 milliardar kroner dei neste ti åra. Det vart investert 14 milliardar kroner i transmisjonsnettet i 2016 og 2017, noko som har bidrege til betydeleg betre forsyningstryggleik.. Ny teknologi kan gjere investeringsbehovet noko mindre.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom