Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE ønsker å gjøre det enklere for kommunene å anvende areal med risiko for fjellskred

Del

Kommunene opplever at det er sterke begrensninger på videreutvikling av eiendommer i områder med risiko for fjellskred. Selv mindre bruksendringer krever endring av overordnet kommunale planer. Forutsatt at sikkerhet for menneskeliv er ivaretatt gjennom overvåking, varsling og evakuering, mener NVE at regelverket kan tilpasses kommunene bedre.

– Vi ser at det er utfordrende for de berørte kommunene å håndtere areal med risiko for store fjellskred. Det er urimelig at det ikke er tillatt å videreutvikle eiendommer som ligger i utløpsområder på samme måte som i flodbølgeområder, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Forutsetningen i begge tilfellene er at sikkerheten for menneskeliv må være ivaretatt gjennom overvåkning, varsling og evakuering, slik at arealene kan brukes på en forsvarlig måte.

Foreslår å gjøre regelverket enklere og bedre
NVE har bedt Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), som forvalter regelverket for bygging i skredutsatte områder, om å vurdere å endre regelverket. Blant forslagene vil NVE åpne for å bruke unntaksregelen i Byggteknisk forskrift (TEK 10 § 7–4) slik at den også gjelder for periodisk overvåking. I dag gjelder regelverket kun for områder som blir berørt av flodbølger fra kontinuerlig overvåkede fjellpartier. NVE ønsker også lik håndtering av primære og sekundære faresoner, slik at det kan være mulig å videreutvikle eksisterende bebyggelse i utløpsområdet for fjellskred. I tillegg foreslår NVE å ta inn og sidestille bruksendring ved tilbygging, påbygging og bygging av kjeller.

Nasjonal fjellskredkonferanse
Sanderud deltar nå på den årlige Nasjonal fjellskredkonferanse som i år arrangeres i Tromsø. Fjellskredovervåkning, planverk og samfunnsutvikling i fjellskredområder blir satt på dagsorden. 125 deltakere fra berørte etater, fylker og kommuner deltar. Det er satt av en dag til øvelse der planverk i forskjellige faser blir testet.

Ansvar og kriseplaner må følges opp lokalt
På konferansen trekker Sanderud fram viktigheten av at alle etater må følge opp ansvaret som ligger i det nasjonale planverket.

– Det hjelper lite å ha god overvåkning, dersom en kommune ikke har kriseplan for selve evakueringen, understreker Sanderud.

Her kan du lese mer om fjellskredovervåking:
https://www.nve.no/flaum-og-skred/fjellskredovervaking/

Kontaktpersoner

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom