Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE gjev løyve til to småkraftverk i Nes og Hol i Buskerud

Del

NVE gjev løyve til Eima kraftverk i Hol kommune og Todøla kraftverk i Nes kommune, begge i Buskerud. Eima kraftverk vil produsere om lag 8,5 GWh i eit medels år, medan Todøla kraftverk vil produsere om lag 8,2 GWh. Samla svarar dette til straumbruken til 800 husstandar.

Kraftverka vil vere eit bidrag til auka fornybar kraftproduksjon.

Redusert vassføring i Eima vil ha noko verknad for landskap og naturmangfald. NVE meiner at ulempene kan avgrensast ved å sette vilkår om avbøtande tiltak, som mellom anna tilstrekkeleg minstevassføring og landskapstilpassing i detaljplanfasen.

Todøla kraftverk vil etter NVEs syn ha avgrensa verknader for ålmenne interesser, ettersom kraftstasjonsplasseringa blei justert i forhold til den opphavlege søknaden.

Med vedtaka om Eima kraftverk og Todøla kraftverk, har NVE avslutta handsaminga av i alt ni småkraftsøknadar i Hallingdal frå Flå til Hol i 2014 og 2015. Det er gjeve i fire løyve medan tre søknader er avslått. To av søknadane blei trekt av søkjarane før NVE si slutthandsaming.

For nærare grunngjeving, sjå omtale av sakene på nve.no:

Les meir om Eima kraftverk

Les meir om Todøla kraftverk

Kontaktpersonar:
Seksjonssjef Øystein Grundt, 22 95 93 89 / 901 98 216
Seniorrådgjevar Steinar Pettersen, tlf. 22 95 94 03
Avdelingsingeniør Tord Solvang, tlf. 22 95 92 48

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom