Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE gjev ikkje løyve til småkraftverk i Kviteseid

Del

NVE gjev ikkje Kvennåi Falleigarlag løyve til å bygge Kvennåi kraftverk i Kviteseid kommune i Telemark.

Ei utbygging av småkraftverket ville etter omsøkt plan gje om lag 5,4 GWh per år. Dette svarar til straumbruken til om lag 270 husstandar. Produksjon er i nedre sjikt av kva som er vanleg for småkraftverk. Utbyggingsprisen vil etter NVE si berekning ligge på omlag 8,35 kr/kWh, som er ein høg pris for små vasskraftverk. Tiltaket vil også medføre store inngrep i terrenget, med inntak, overføringar, regulering og røyrgate som er teknisk sett krevjande å gjennomføre.

Kvennåi kraftverk var planlagt med eit inntak i Fisktjønnbekken og eit inntak i Mjaugedalsåi. Det var òg søkt om overføring av Nystaulbekken og om regulering av Nusstjørn på åtte meter. I vedtaket har NVE lagt vekt på at kraftverket er planlagt i eit område som er anleggsteknisk svært krevjande, og at tiltaket er eit dyrt prosjekt.

Dei anleggstekniske utfordringane som følgjer av terrenget i tiltaksområdet og kostnadene forbunde med ei realisering, gjer at det etter NVEs vurdering ikkje er føremålstenleg å bygge kraftverket. Det planlagte tiltaket omfattar også store inngrep i naturen sett i forhold til ein relativt liten mengde kraftproduksjon. NVE meiner skadar og ulemper er større enn nytta av tiltaket, og gjev difor ikkje løyve til bygging av Kvennåi kraftverk.

Les meir om Kvennåi kraftverk

Kontaktpersonar:
Seksjonssjef Øystein Grundt: tlf. 901 98 216
Sakshandsamar Sissel Jakobsen: tlf. 22 95 90 98

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom