Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE gjer løyve til å byggje Turrelva kraftverk i Tromsø kommune i Troms

Del

Kraftverket vil produsere om lag 10,8 GWh straum i året. Dette svarar til straumbruken til om lag 500 husstandar

NVE har handsama søknad frå Småkraft AS om å byggje Turrelva kraftverk i Tromsø kommune i Troms. Troms Kraft Produksjon AS har tidlegare sagt frå seg løyve om overføring av Turrelva som skulle nyttast i eit nytt Stordal kraftverk, som del av Ullsfjordenutbygginga.

I vedtaket har NVE lagt vekt på at kraftverket vil vere eit bidrag til auka fornybar kraftproduksjon med avgrensa ulemper knytt til landskap, naturmangfold og reindrift. Det er planlagd slepp av minstevassføring og avbøtande tiltak for reindriftsinteressa.

Kraftverket vil produsere om lag 10,8 GWh straum i året. Dette svarar til straumbruken til om lag 500 husstandar.

NVE vurderer i sum at nytten av tiltaket er større enn skader og ulemper for private og allmenne interesser, og gjev difor løyve til bygging av Turrelva kraftverk.

Les meir om Turrelva kraftverk:

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=8077&type=V-1

Kontaktpersonar:

Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf. 22 95 93 89 / 901 98 216

Sakshandsamar Marthe Cecilie Pramli tlf. 22 95 92 23

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nettselskapa forventar 135 milliardar kroner i nettinvesteringar dei neste ti åra17.1.2019 09:00Pressemelding

I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2018» har NVE samanstilt informasjon frå kraftsystemutgreiingane for regional- og transmisjonsnettet frå 2017 og 2018, samt frå distribusjonsnettselskap. Forventa investeringar summerer seg til 135 milliardar kroner dei neste ti åra. Det vart investert 14 milliardar kroner i transmisjonsnettet i 2016 og 2017, noko som har bidrege til betydeleg betre forsyningstryggleik.. Ny teknologi kan gjere investeringsbehovet noko mindre.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom