Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE anbefaler områder for energiproduksjon til havs

Del

Ved årsskiftet 2012/2013 utarbeidet NVE en strategisk konsekvensutredning for havvind. Vi mener det ikke har skjedd vesentlige endringer av betydning for anbefalingene som ble gitt den gang. Dersom det skal åpnes to områder for fornybar energiproduksjon til havs nå, anbefaler NVE utredningsområdene Utsira nord og enten Sørlige Nordsjø I eller II for åpning.

NVE har fått i oppdrag av Olje- og energidepartementet (OED) å vurdere om det har skjedd vesentlige endringer som påvirker anbefalingene gitt i den strategiske konsekvensutredningen for havvind fra 2012/2013. NVE konkluderte i Havvindrapporten med at områdene Sørlige Nordsjø I eller II, Utsira nord, Frøyagrunnene og Sandskallen-Sørøya nord skilte seg ut med gode teknisk-økonomiske forhold og muligheter for nettilknytning innen 2025. OED ønsker en vurdering av hvilke områder som nå bør åpnes. Premisset er at det tas sikte på å åpne to områder. Oppdraget ble mottatt av NVE 22.12.2017.

NVE har nå besvart henvendelsen fra OED. NVE vurderer at kostnadene på havvind har sunket raskere enn det som ble lagt til grunn i den strategiske konsekvensutredningen. Dette endrer likevel ikke på rangeringen av områdene.

NVE har bedt om innspill fra Oljedirektoratet, Miljødirektoratet, Kystverket og Fiskeridirektoratet for å vurdere om det har skjedd vesentlige endringer for miljø- og arealbruksinteresser. Avinor, Forsvarsbygg, Havforskningsinstituttet, Luftfartstilsynet og Meteorologisk institutt har også fått anledning til å si sin mening. NVE mener, på bakgrunn av egne vurderinger og mottatte innspill, at de anbefalingene som ble gitt i den strategiske konsekvensutredningen i 2012/2013 fortsatt er gyldige.

Dersom det skal åpnes områder for energiproduksjon til havs anbefaler NVE at områdene Utsira nord og enten Sørlige Nordsjø I eller II kan åpnes i først. Sørlige Nordsjø I og II konkurrerer om den samme nettkapasiteten i Norge slik at områdene vil være gjensidig utelukkende, i hvert fall på kort sikt. NVE har ikke prioritert mellom Sørlige Nordsjø I eller II, fordi eksisterende faktagrunnlag ikke gir grunn til å velge det ene foran det andre.

Kontaktpersoner
Vegard Willumsen, seksjonssjef, telefon 92251702
Anne Vera Skrivarhaug, direktør, telefon 41511537

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom