Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nordre-Land kommune får flomsonekart for Dokka

Del

Tirsdag 31. mai overleverte NVE flomsonekart for Dokka til Nordre-Land kommune i Oppland. Kartet viser at ved 200-årflom er kornsiloen og noe bebyggelse på østsiden av Dokkas flomløp flomutsatt, i tillegg til store deler av campingplassen på vestsiden.

- Ved jernbanebrua vil elva, ved flom større enn 50-årsgjentaksintervall, kunne føre til oppstuvning bakover i elveløpet, sier regionsjef i NVE Petter Glorvigen.

Ved store flommer kan elva rive med seg vegetasjon og erosjonssikringer som ligger langs elvekanten. Dette kan føre til tilstopping av bruer og kulverter, med påfølgende oversvømmelser, selv ved mindre flommer.

- Under flomepisoder er det viktig at kommunen inspiserer bruer og kulverter i vassdraget, for kontinuerlig å vurdere faren og eventuelt sette inn tiltak, forklarer Glorvigen.

Det er utarbeidet flomsonekart for 20-, 200- og 1000-årsflom langs elva Dokka fra Møllevegen til samløpet med Etna og videre ned mot Randsfjorden.

- Med de nye flomsonekartene som NVE nå har utarbeidet, har kommunen fått et godt grunnlag for riktig arealforvaltning, byggesaksbehandling og lokal flomberedskap, sier regionsjef Petter Glorvigen.

Flomsonekartene gir informasjon om hvilke områder som oversvømmes og allerede ved 20-årsflom er lavereliggende områder flomutsatt.

Det er observert hyppige flommer i størrelsesorden middelflom og 5-årsflom i analyseområdet.

Her finner du flomsonekart og rapporten for Dokka

Om flomsonekartene

Med bakgrunn i erfaringene fra storflommen på Østlandet i 1995, blir flomsonekartlegging i dag sett på som det viktigste verktøyet for å redusere flomskader i framtiden.

Sikkerhetskrav for byggverk i forhold til flom er gitt i Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 10) gjeldende fra 1. juli 2010.

NVE har laget retningslinjer som beskriver hvilke flomfarer som er akseptabel for ulike typer byggverk og infrastruktur: NVEs retningslinjer nr. 2-2011 Flaum- og skredfare i arealplanar.

Kontaktpersoner:

Regionsjef Petter Glorvigen, mobil: 489 94 984  

Senioringeniør Ahmed Reza Naserzadeh mobil: 415 21 415  

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom