Mattilsynet

Nesten 10 000 hjortedyr testet for skrantesjuke

Del

Den alvorlige dyresykdommen skrantesjuke (Chronic Wasting Disease) ble i mars påvist i Norge for første gang. Siden den gang har Mattilsynet og Miljødirektoratet tatt hjerneprøver av nesten 10 000 hjortedyr. Det er til sammen oppdaget fem tilfeller av sykdommen. Kampen mot sykdommen fortsetter.

- Vi er glad for at vi ikke har funnet flere tilfeller av skrantesjuke og at det ikke ser ut til å være høy forekomst av sykdommen i Norge. Vi vet likevel fra andre land at det kan være lav forekomst av skrantesjuke i mange år, før den bryter ut i stor skala. Det gjør at vi fortsatt er bekymret, sier Karen Johanne Baalsrud, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet.

Høsten 2016 har Mattilsynet og Miljødirektoratet gjennomført en nasjonal kartlegging av skrantesjuke. Sykdommen rammer hjortedyr og er ikke tidligere oppdaget i Europa. Jegere i utvalgte kommuner og villreinområder har levert hoder fra felte elg, hjort og villrein. I tillegg har hjortevilt fra hele landet som har dødd utenom jakt, blitt testet. Mattilsynet har i tillegg tatt prøver av oppdrettshjort og tamrein. Det er så langt kun funnet positive prøver i to områder og på to typer hjortedyr; på villrein i Nordfjella og på elg Selbu. Det store prøveomfanget kan likevel ikke utelukke at sykdommen også finnes i andre områder.

-Vi nærmer oss slutten på årets kartleggingsprogram, men vi er helt avhengig av omfattende prøvetaking i mange år fremover. Det gjenstår fremdeles spørsmål om hvordan vi skal håndtere sykdommen i fremtiden, sier Baalsrud.

Jegernes innsats er viktig

-Jegere, viltbehandlingsanlegg, slakterier og mange andre har gjort en kjempeinnsats med å hjelpe til med prøvetaking i høst, og det er viktig at den store dugnadsinnsatsen fortsetter i årene som kommer. Dette er en dødelig sykdom for dyrene som blir smittet, så vi er bekymret for at den skal spre seg, selv om den aldri har smittet til mennesker, sier Baalsrud.

I høst har det også blitt tatt mange prøver av tamrein. Prøvetakingen på slakterier som håndterer tamrein og oppdrettshjort vil fortsette utover vinteren, siden slaktesesongen ikke er over enda. Det vil være svært alvorlig for tamreinnæringen dersom det viser seg at smitten er spredt til tamrein, og det er viktig å få tatt flest mulig prøver fremover, for å finne ut status i denne gruppen.

-Både myndigheter og jegere har gjort en stor jobb i år for å kartlegge utbredelsen av sjukdommen Chronic Wasting Disease - et arbeid som er lagt merke til i andre land. Jeg besøkte Brüssel og EU-kommisjonen i september i år, og der høstet Norge lovord for de gode tiltakene som blir gjort for å kartlegge og hindre spredning av CWD. Det er veldig positivt at det er gjort få funn. Både kartlegging og forskning på sjukdommen vil fortsette i 2017, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale, som selv har vært med på prøvetaking.

Mattilsynet bruker resultatene fra årets kartleggingsprogram til å vurdere hvilke tiltak som må gjøres i tiden fremover. Rundt de to områdene hvor sykdommen er påvist, vil det være ekstra viktig å få tatt prøver de neste årene, men kartleggingen må fortsette i resten av landet også, spesielt av syke og døde hjortedyr. I tillegg til prøvetaking har Mattilsynet innført tiltak for å begrense spredning av sykdommen, for eksempel forbud mot transport av hjortedyr. I enkelte fylker er det også forbudt å legge ut fôr og slikkesteiner til hjortedyr som ikke er inngjerdet. Videre tiltak kan bli økt avskyting og bruk av gjerde for å hindre blanding av dyr fra ulike flokker.

Miljødirektoratet og Mattilsynet samarbeider tett om organiseringen og den praktiske prøvetakingen i denne saken, samt oppfølging og informasjon. I tillegg har Norsk institutt for naturforskning (NINA) tilrettelagt for av innsamling av prøver under jakta. Prøvene analyseres av Veterinærinstituttet.

Fakta om skrantesjuke:
Skrantesjuke er en smittsom sykdom som kan ramme hjortedyr som elg, hjort, rådyr og rein, og denne alvorlige dyresykdommen ble i vår påvist i Norge for første gang. Sykdommen er tidligere bare påvist i USA, Canada og Sør-Korea (etter import av dyr fra Canada). Det er svært liten risiko for at sykdommen skal smitte til mennesker. For å være føre-var godkjenner ikke Mattilsynet kjøtt fra dyr som tester positivt, og det kan dermed ikke spises.

Skrantesjuke er en prionsykdom som kan smitte gjennom direkte kontakt mellom syke og friske hjortedyr, eller indirekte ved at dyr kommer i kontakt med smittestoffet i miljøet. Smittestoffet er påvist i spytt, urin og avføring fra dyr som er smittet. Symptomer er blant annet avmagring og unormal oppførsel, og sykdommen er alltid dødelig for dyrene.

Antall tester:
Elg: 4 374
Rådyr: 448
Tamrein: 1 549
Villrein: 849
Hjorteoppdrett: 149
Hjort: 2 418

Kontakter

Bilder

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom