Mattilsynet

Minimalt med fremmedstoffer i kjøtt

Del

Mattilsynets overvåking av fremmedstoffer i landdyr 2017, viser ingen alvorlige funn i kjøtt og andre animalske produkter.

Ingen av prøvene som ble tatt i 2017 viste konsentrasjoner av legemiddelrester som tydet på ulovlig bruk av forbudte legemidler.
Ingen av prøvene som ble tatt i 2017 viste konsentrasjoner av legemiddelrester som tydet på ulovlig bruk av forbudte legemidler.

I 2017 ble det tatt i alt 4001 prøver av norske landdyr og animalske produkter. I ca. 1,4 prosent av prøvene ble det funnet rester av veksthormoner og forhøyede nivåer av forurensende stoffer. Enkeltfunnene ble fulgt opp av Mattilsynet. Ingen av prøvene viste konsentrasjoner av legemiddelrester som tydet på ulovlig bruk av forbudte legemidler.

Det ble påvist steroider i åtte storfeprøver, ti saueprøver, og en hesteprøve. Produksjonsdyr skiller ut disse stoffene naturlig, avhengig av kjønn og drektighetsstatus til dyret, og funnene var innenfor det som beskrives som naturlig.

Legemiddelet benzylpenicillin ble påvist over grenseverdien i en storfemelkeprøve. Vi fant også tungmetallet kadmium over grenseverdien i leverprøver fra fire sauer. I tillegg ble det funnet høyt kadmiuminnhold i lever fra sju reinsdyr, 20 elg, og en prøve fra viltlevende reinsdyr. Videre ble det påvist høyt innhold av bly i en leverprøve fra oppdrettsreinsdyr. Kadmiuminnhold i innmat skyldes forurensning i miljøet, og gjelder dyr som har gått på utmarksbeite og ville dyr.

Vurdering av kadmium ved konsum av innmat
Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Mattilsynet utført en risikovurdering av kadmium med de målte nivåene i innmat. Basert på denne vurderingen fraråder Mattilsynet barn under 10 år å spise lever som middagsmat, mens ungdom og voksne bør begrense inntaket av lever fra vilt og sau. Advarselen gjelder ikke leverpostei.

- Det er i fremmedstoffprogrammet for 2017 ikke avdekket funn som gir mistanke om ulovlig bruk av legemidler, og funnene handlet mest om naturlige hormoner fra dyr eller tungmetaller som finnes i naturen. Resultatene er også på linje med funn gjort i tidligere år, sier seniorrådgiver Waleed Ahmed i Mattilsynet.

Fremmedstoffprogrammet er et overvåkings- og kartleggingsprogram som har pågått siden 1985. I fremmedstoffprogrammet innhentes prøver fra norske landdyr, melk, egg og honning. Landdyrene som omfattes av programmet er storfe, gris, småfe, fjørfe, hest, oppdrettsvilt, og vilt. Prøver av viltlevende dyr (elg, hjort og rådyr) blir tatt for å undersøke tungmetallnivåer i disse artene.

Importprogrammet
Mattilsynet gjennomfører også kontroll av fremmedstoffer i animalske næringsmidler som importeres fra land utenfor EØS. Overvåkingen omfatter forbudte stoffer og vekststimulerende stoffer, legemidler, og forurensende stoffer i kjøtt og honning.

Totalt ble det tatt ut 126 prøver av kjøtt fra storfe, småfe, fjørfe og hjort samt honning i 2017. Vi fant ingen overskridelser av grenseverdier i de analyserte importprøvene.

Overvåkingsprogrammene ble i 2017 administrert og koordinert av Mattilsynets hovedkontor, seksjon for fremmedstoffer og EØS. Prøvene ble tatt av inspektører i alle Mattilsynets fem regioner og analysert i FERA, som er et akkreditert laboratorium i England. 

Kontakter

Bilder

Ingen av prøvene som ble tatt i 2017 viste konsentrasjoner av legemiddelrester som tydet på ulovlig bruk av forbudte legemidler.
Ingen av prøvene som ble tatt i 2017 viste konsentrasjoner av legemiddelrester som tydet på ulovlig bruk av forbudte legemidler.
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom