Mattilsynet

Minimalt med fremmedstoffer i kjøtt

Del

Mattilsynets overvåkingsprogram av fremmedstoffer i 2016, viser ingen alvorlige funn i kjøtt eller andre animalske produkter.

Mattilsynets overvåkingsprogram av fremmedstoffer i animalske produkter viste minimalt med funn over grenseverdi (Illustrasjonsfoto: Mattilsynet).
Mattilsynets overvåkingsprogram av fremmedstoffer i animalske produkter viste minimalt med funn over grenseverdi (Illustrasjonsfoto: Mattilsynet).

I 2016 ble det tatt i alt 3947 prøver av norske landdyr og animalske produkter. I én prosent av prøvene ble det funnet rester av legemidler eller forurensende stoffer i mengder som var over grenseverdiene. Enkeltfunnene ble fulgt opp av Mattilsynet. Analysene viste ingen konsentrasjoner av legemiddelrester som tydet på ulovlig bruk av legemidler.

Det ble påvist steroider i seks storfeprøver og seks saueprøver, og to svineprøver. Produksjonsdyr produserer naturlige steroider som påvises i små mengder under analysering, særlig om dyrene er drektige.

Mattilsynet fant kadmium over grenseverdien i leverprøver fra tre småfe og ett storfe. I tillegg ble det funnet høyt kadmium innhold i lever fra 10 reinsdyr, og 25 elg. De høye nivåene skyldes kadmium som finnes i miljøet og gjelder dyr som har gått på utmarksbeite og ville dyr. I tillegg ble det påvist bly over grenseverdien i en muskelprøve fra elg. Denne skyldes sannsynligvis blyammunisjon.

Fremmedstoffprogrammet er et overvåkings- og kartleggingsprogram som har pågått siden 1985. I Fremmedstoffprogrammet innhentes prøver fra norske landdyr, melk, egg og honning. Landdyrene som omfattes av programmet er storfe, gris, småfe, fjørfe, hest, oppdrettsvilt, og vilt. Prøver av viltlevende dyr (elg, hjort og rådyr) blir tatt for å undersøke tungmetallnivåer i disse artene.

- Det er ikke avdekket funn som gir mistanke om ulovlig bruk av legemidler, og funnene handlet mest om naturlige hormoner fra dyr eller tungmetaller som finnes i naturen. Resultatene er også på linje med funn gjort i tidligere år, sier seniorrådgiver Waleed Ahmed i Mattilsynet.

Importprogrammet
Mattilsynet gjennomfører også kontroll av fremmedstoffer i animalske næringsmidler som importeres fra land utenfor EØS. Overvåkingen omfatter forbudte stoffer og vekststimulerende stoffer, legemidler, og forurensende stoffer i kjøtt og honning.

Totalt ble det tatt ut 93 prøver av kjøtt fra storfe, småfe, fjørfe og hjort samt honning i 2016. Vi fant ingen overskridelser av grenseverdier i de analyserte importprøvene.

Overvåkingsprogrammene ble i 2016 administrert og koordinert av Mattilsynets hovedkontor, seksjon for fremmedstoffer og EØS. Prøvene ble tatt av inspektører i alle Mattilsynets fem regioner.

Kontakter

Bilder

Mattilsynets overvåkingsprogram av fremmedstoffer i animalske produkter viste minimalt med funn over grenseverdi (Illustrasjonsfoto: Mattilsynet).
Mattilsynets overvåkingsprogram av fremmedstoffer i animalske produkter viste minimalt med funn over grenseverdi (Illustrasjonsfoto: Mattilsynet).
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom