Mattilsynet

Mattilsynets rapport Dyrevelferden i Norge 3. tertial 2016 publisert i dag

Del

Fra og med september til og med desember 2016 var Mattilsynets inspektører ute på tilsyn i 3546 dyrehold. I et flertall av dyreholdene ble regelverket fulgt. Det var i alt 26 saker i 3. tertial der dyr var blitt alvorlig vanskjøttet.I ni tilfeller var dyrene så alvorlig vanskjøttet at dyreeierne ble anmeldt til politiet.

Foto: Mattilsynet
Foto: Mattilsynet

Få alvorlige brudd på regelverket for dyrevelferd
Alvorlig vanskjøtsel av dyr forekommer i få tilfeller sett opp mot det totale antallet dyrehold. I storfebesetninger var det for eksempel 724 saker der det ikke ble funnet noen brudd mot dyrevelferdsregelverket, og 494 saker med avvik. Ni av sakene dreide seg om alvorlig vanskjøtsel.

-Ut fra det våre inspektører finner på tilsyn følger flertallet regelverket for dyrevelferd, sier seksjonssjef Torunn Knævelsrud i Mattilsynet.

Alvorlig vanskjøttede dyr
Det var i alt 26 saker i 3. tertial der dyr var blitt alvorlig vanskjøttet. I ni tilfeller var dyrene så alvorlig vanskjøttet at dyreeierne ble anmeldt til politiet. I syv av disse dyreholdene var det kjæledyr. Sytten dyrehold ble vedtatt avviklet, og i 16 saker var det dyr som måtte avlives.

-Heldigvis er det ikke ofte at inspektørene våre finner alvorlige brudd på regelverket. Hvert tilfelle er imidlertid en gang for mye, og enkeltsaker kan være svært alvorlige, sier Knævelsrud.

Inspiserer først og fremst risikodyrehold
Mattilsynet er på tilsyn i alle typer dyrehold, med både produksjonsdyr, sportsdyr og kjæledyr.

- Vi prioriterer å inspisere dyrehold der vi mener det er risiko for brudd på regelverket. Funnene i rapporten viser derfor ikke et gjennomsnitt av forholdene i alle norske dyrehold, forklarer Torunn Knævelsrud.

Avhengig av at folk melder fra om dyr som lider
Mattilsynet fikk 3066 bekymringsmeldinger om dyrevelferd fra publikum i 3. kvartal i 2016.

-Mattilsynet har ikke mulighet til å inspisere alle dyrehold ofte nok til å oppdage alle brudd på regelverket. Derfor er vi avhengige av at de som oppdager at dyr lider, melder fra til oss, sier Knævelsrud.
Du kan melde fra ved å bruke knappen Varsle oss på mattilsynet.no. Det er mulig å melde anonymt. Alle meldinger blir fulgt opp med tilsyn eller på annen måte.

Dyr skal ha det godt
Mattilsynet skal fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Det er dyreholderens ansvar at dyra har det bra. Mattilsynets oppgave er å føre tilsyn med at dyreholderne følger regelverket for dyrevelferd. Dersom en dyreholder bryter loven, har Mattilsynet rett og plikt til å gripe inn.

-Vi kan gi pålegg om utbedringer, og vi har en rekke virkemidler for å tvinge frem endringer eller fjerne dyr fra dyreholdet, sier Knævelsrud.


 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Mattilsynet
Foto: Mattilsynet
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom