Norges Fredsråd

Månedens Fredsprofil for oktober: Sør-Trøndelag AUF ved Julie Indstad Hole

Del

Norges Fredsråd vil hver måned fremheve et enkeltmenneske eller organisasjon som har utmerket seg for forbrødring og fred i måneden som har gått. Månedens fredsprofil for oktober 2016 er Sør-Trøndelag AUF ved Julie Indstad Hole.

Norges Fredsråd vil hver måned fremheve et enkeltmenneske eller organisasjon som har utmerket seg for forbrødring og fred i måneden som har gått. Månedens fredsprofil for oktober 2016 er Sør-Trøndelag AUF ved Julie Indstad Hole.

Aktuell med:
AUFs landsmøte vedtok sist uke på initiativ fra Julie Indstad Hole, leder av Sør-trøndelag AUF, at de ikke ønsker utstasjonering av 330 amerikanske marinesoldater på Værnes. Ungdomspartiet ber Arbeiderpartiet komme på banen, og ønsker at den langvarige norske basepolitikken skal ligge fast. “En slik kursendring fra Høyre- og FrP-regjeringen kan vi ikke være med å akseptere” sier Hole, og tar til orde for en tydeligere og mer kritisk opposisjon.

Bakgrunn:
Tidligere i oktober avslørte Adresseavisa planene om å utstasjonere over 300 amerikanske marinesoldater på Værnes, og sist uke ble det klart at soldatene kommer allerede neste år. Beslutningen er problematisk både på grunn av sine implikasjoner for norsk sikkerhetspolitikk, men også på grunn av hemmelighold gjennom prosessen. Utstasjoneringen er et brudd med den norske basepolitikken som har ligget fast i over 70 år: Siden 1949 har det vært bred enighet om at vi ikke ønsker utenlandske soldater på norsk jord i fredstid. Mens vi gjennom den kalde krigen stadig balanserte avspenning opp mot avskrekking for å sikre et godt forhold til naboen i øst, synes den tradisjonelle avspenningstankegangen i dag fjern i norsk politikk. Mange har reagert på signaleffekten bak vedtaket, da utstasjoneringen oppfattes som unødvendig provoserende på Russland. Vedtaket medfører et mer anspent forhold til Russland, og kan i neste omgang få konsekvenser også på sivile områder hvor vi er helt avhengige av et godt samarbeid med nabolandet. Beslutningen ble fattet bak lukkede dører, og verken Storting eller lokalpolitikere har fått uttale seg. Den lukkede prosessen er kritikkverdig og betegnes som udemokratisk, da en såpass grunnleggende endring i norsk sikkerhetspolitikk bør opp til en langt åpnere debatt og behandling i Stortinget.

Begrunnelse:
Til tross for at utstasjoneringen kan sees som et tydelig brudd med tradisjonell norsk sikkerhetspolitikk, har opposisjonspartiet AP gjort lite for å stoppe vedtaket. Opposisjonens viktigste jobb er å gå regjeringen kritisk etter i sømmene på alle politikkens hovedområder, og i basesaken har AP sviktet sin oppgave. Uansett om partiet mener utstasjoneringen er fornuftig eller ei, plikter opposisjonen like fullt å stille kritiske spørsmål i møte med en så drastisk endring av egen basepolitikk. Norges Fredsråd berømmer Julie Indstad Hole for at hun etterlyser en sterkere sikkerhetspolitisk opposisjon på Stortinget og maner til åpnere debatt om dette temaet. Når vårt viktigste opposisjonsparti svikter, trenger vi modige stemmer som hennes til å stå opp og forsvare arven etter Gerhardsen, Lange og Hauge - for bevaring av norsk basepolitikk og en fornuftig balansering mellom avspenning og avskrekking.

Tidligere fredsprofiler:

2015

Januar – Ordfører Cecilie Hansen

Februar – «Fredens ring»

Mars – «Red Zone»

April – «Verdens beste nyheter»

Mai – Maria Bamieh

August – «Refugees welcome to Norway»

2016

Januar – Merete Nordhus

Februar – «Soldiers of Are og Odin»

Mars – Carsten Jensen

April – Moddi

Mai – Tormod Heier

August – Europarådet

September - Frammuseet 

Nei til utenlandske soldater på norsk jord
Videokanal

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Norges Fredsråd

Norges Fredsråd
Norges Fredsråd
Postboks 8940 Youngstorget
0028 OSLO

2286 8437http://www.norgesfredsrad.no/

Syv norske freds­or­ga­ni­sa­sjo­ner opp­ret­tet 25. okto­ber 1945 Nor­ges Freds­råd som et sam­ar­beids­or­gan. NFR var en vik­tig arena for det norske freds­ar­bei­det gjen­nom etter­krigs­ti­den, og videre under den kalde krigen.

I dag er Nor­ges Freds­råd møte­plas­sen for fred . Møte­plas­sen der menings­fel­ler og mot­stan­dere kan møtes til debatt og gjen­si­dig opp­lys­ning. En møte­plass som blir lagt merke til og lyt­tet til. En arena som føl­ger utvik­lin­gen i freds­re­la­terte saker og arbeidsmetoder.

Som sam­ar­beids­or­gan job­ber Nor­ges Freds­råd for kom­pe­tanse­he­ving og bedre utnyt­telse av kunn­ska­pen i norske freds­mil­jøer. Orga­ni­sa­sjo­nen er opp­tatt av ster­kere sam­ar­beid mel­lom aktu­elle part­nere og med­lems­or­ga­ni­sa­sjo­nene, og vil bidra til økt syn­lig­gjø­ring av freds­po­li­tiske stand­punkt i den offent­lige debat­ten. Over­ord­net skal NFR arbeide for bedre ramme­be­tin­gel­ser for norsk fredsarbeid.

Følg saker fra Norges Fredsråd

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Fredsråd på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges Fredsråd

Norges Fredsråd kunngjør sine Nobelfavoritter2.10.2017 07:00Pressemelding

Nobels fredspris skal gå til den som har gjort “mest eller best” for fred i året som har gått. 2017 går inn i historien som året verden endelig fikk et internasjonalt forbud mot atomvåpen, og Norges Fredsråd mener derfor den prestisjetunge prisen i år burde gå til ICAN - The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons - som tok initiativ til forbudet. På Fredsrådet sin liste over Nobelfavoritter finner vi også blant annet ECOWAS og Campaign Against Arms Trade.