Norges Fredsråd

Månedens fredsprofil for november: Foro Tynset

Del

Norges Fredsråd vil hver måned fremheve et enkeltmenneske eller organisasjon som har utmerket seg for forbrødring og fred i måneden som har gått. Månedens fredsprofil for november 2016 er Foro Tynset – Skandinavisk forening for fred og forsoning i Colombia.

Aktuell med: 

Forrige uke fikk vi den historiske nyheten om at fredsavtalen i Colombia endelig ble ratifisert i landets nasjonalforsamling. Ratifiseringen er et viktig og positivt steg mot et fredeligere og mer rettferdig samfunn. Men en fredsprosess er skjør og flere utfordringer står for tur, og flere aktører må inkluderes i prosessen. Foro Tynset har vært en aktiv stemme for eksil-colombianere her i Norge for å fremme deres påvirkningskraft i arbeidet mot en fredsavtale i Colombia.

Bakgrunn: 

Etter mer enn 50 år med konflikt er fredsarbeidet i Colombia langt fra over selv om det endelig er enighet om en fredsavtale. Bare i ukene fram mot folkeavstemningen ble minst 22 fredsaktivister drept, og midt i november rapporterte colombianske medier at over 70 menneskerettighetsforkjempere har blitt myrdet så langt i år. Det colombianske sivilsamfunnet har i mange tiår arbeidet for fred og menneskerettigheter, og kjempet for å stoppe forfølgelse og drap på fredsaktivister. Skal en bærekraftig fred oppnås må colombianske myndigheter kunne garantere for sivilsamfunnets sikkerhet og folkets rett til å organisere seg må ivaretas. Det er nå etter ratifiseringen i slutten av november at selve arbeidet starter med å forsone folket, forene de mange motsetningene i samfunnet og komme til en enighet alle kan leve med.

Begrunnelse: 

Foro Tynset ble stiftet i desember 2014 med et hovedformål å arbeide for fred og forsoning i Colombia gjennom deltakelse i Foro Internacional de Victimas og ved å arrangere fredsmarkeringer og aktiviteter i Norge. Colombianske ofre for konflikten får her en arena der de kan fortelle og dokumentere sin historie. Målet er at også eksil-Colombianerne skal bli tatt hensyn til i fredsprosessen, samtidig som Foro jobber for å fremme eksil-colombianernes rettigheter også utenfor hjemlandets grenser. Mange av flyktningene måtte forlate landet på grunn av vold eller forfølgelse, og det er derfor særdeles viktig at deres interesser blir ivaretatt i forhandlingene og i arbeidet etter ratifiseringen. Spesielt kvinners deltakelse, politiske og økonomiske rettigheter har fått mye oppmerksomhet. Foro Tynset har gitt eksil-colombianere en stemme slik at også deres tanker om hvilke garantier som må til ved en eventuell retur blir inkludert i avtalen. Foro Tynset har bidratt med å øke kunnskapen om Colombia her i Norge og til å styrke integreringen av colombianske flyktninger i fredsprosessen. Norges Fredsråd berømmer arbeidet Foro Tynset gjør for å bidra til at ofrenes stemme har blitt hørt i fredsforhandlingene! Gratulerer!

Tidligere fredsprofiler: 

2015
Januar – Ordfører Cecilie Hansen
Februar – «Fredens ring»
Mars – «Red Zone»
April – «Verdens beste nyheter»
Mai – Maria Bamieh
August – «Refugees welcome to Norway»

2016
Januar – Merete Nordhus
Februar – «Soldiers of Are og Odin»
Mars – Carsten Jensen
April – Moddi
Mai – Tormod Heier
August – Europarådet
September – Frammuseet
Oktober – Sør-Trøndelag AUF ved Julie Indstad Hole 

Kontakter

Bilder

Om Norges Fredsråd

Norges Fredsråd
Norges Fredsråd
Postboks 8940 Youngstorget
0028 OSLO

2286 8437http://www.norgesfredsrad.no/
Beskrivelse

Syv norske freds­or­ga­ni­sa­sjo­ner opp­ret­tet 25. okto­ber 1945 Nor­ges Freds­råd som et sam­ar­beids­or­gan. NFR var en vik­tig arena for det norske freds­ar­bei­det gjen­nom etter­krigs­ti­den, og videre under den kalde krigen. 

I dag er Nor­ges Freds­råd møte­plas­sen for fred . Møte­plas­sen der menings­fel­ler og mot­stan­dere kan møtes til debatt og gjen­si­dig opp­lys­ning. En møte­plass som blir lagt merke til og lyt­tet til. En arena som føl­ger utvik­lin­gen i freds­re­la­terte saker og arbeidsmetoder.

Som sam­ar­beids­or­gan job­ber Nor­ges Freds­råd for kom­pe­tanse­he­ving og bedre utnyt­telse av kunn­ska­pen i norske freds­mil­jøer. Orga­ni­sa­sjo­nen er opp­tatt av ster­kere sam­ar­beid mel­lom aktu­elle part­nere og med­lems­or­ga­ni­sa­sjo­nene, og vil bidra til økt syn­lig­gjø­ring av freds­po­li­tiske stand­punkt i den offent­lige debat­ten. Over­ord­net skal NFR arbeide for bedre ramme­be­tin­gel­ser for norsk fredsarbeid.

Følg saker fra Norges Fredsråd

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Fredsråd på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges Fredsråd

Norges Fredsråd kunngjør sine Nobelfavoritter2.10.2017 07:00Pressemelding

Nobels fredspris skal gå til den som har gjort “mest eller best” for fred i året som har gått. 2017 går inn i historien som året verden endelig fikk et internasjonalt forbud mot atomvåpen, og Norges Fredsråd mener derfor den prestisjetunge prisen i år burde gå til ICAN - The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons - som tok initiativ til forbudet. På Fredsrådet sin liste over Nobelfavoritter finner vi også blant annet ECOWAS og Campaign Against Arms Trade.