Norges Fredsråd

Månedens fredsprofil for juni: Tina Shagufta Kornmo

Del

Nor­ges Freds­råd vil hver måned frem­heve et enkelt­men­neske eller orga­ni­sa­sjon som har utmer­ket seg for for­brød­ring og fred i måne­den som har gått. Måne­dens freds­pro­fil for juni 2016 er Tina Shagufta Kornmo.

Nor­ges Freds­råd vil hver måned frem­heve et enkelt­men­neske eller orga­ni­sa­sjon som har utmer­ket seg for for­brød­ring og fred i måne­den som har gått. Måne­dens freds­pro­fil for juni 2016 er Tina Shagufta Kornmo.

Aktuell med: 23. - 25. juni gikk Pakistani Voices av stabelen. Pakistani Voices er en festival som tar sikte på “å vise mangfoldet i Pakistan med særlig fokus på malerkunst, skrivekunst, og film som verktøy for endring i samfunnet.” I ledelse står Tina Shagufta Kornmo som en samlende figur for det norsk-pakistanske miljøet. Shagufta Kornmo er en norsk-pakistansk lege og samfunnsdebattant, og styreleder i Alma Culture Center. Senteret arbeider for å styrke kulturelle bånd gjennom Norge og Pakistan, og arrangerer i sommermånedene en rekke aktiviteter - blant annet tar de med seg et pakistansk fotballag til Norway Cup, og står altså bak Pakistani Voices.

Bakgrunn: Pakistani Voices ble avholdt på Nasjonalbiblioteket i juni. Gjennom forskjellige kulturuttrykk presenterte festivalen flere progressive stemmer og modige ytringer som ikke vanligvis kommer til overflaten i Norge og Europa. Det er en kraftfull markering for et mer progressivt Pakistan. I et leserinnlegg i VG 23. juni skrev Shagufta Kornmo sammen med Asma Chaudry, som er styremedlem i ALMA, at migrasjon er en smertefull prosess, men at den kan forbedres gjennom å gi folk en solid forankring. Kultur er ikke bare noe som kan belyse og befeste forskjeller - det kan også være et bolverk mot en rotløshet som altfor ofte fører til ekstremisme: “Vi tror kultur er undervurdert som virkemiddel i kampen mot ekstreme holdninger. Vi tror på å gi den yngre generasjon historier fra fortiden, som kan fylle et tomrom og gjøre dem trygge på sin identitet. En stolthet over bakgrunn og en økt bevissthet over felles universelle verdier kan gjøre enda flere unge mennesker til viktige ressurser i samfunnet. Å høre pakistanske stemmer i Norge snakke om hvorfor de kjemper for ytringsfrihet, demokrati og sekularisme i sitt hjemland der disse idealene fortsatt er på vaklende grunn vil kunne skap mer forståelse for hvorfor disse verdiene er universelle og ikke bare viktige for Vesten,” skriver de to.

Begrunnelse: Det pakistanske miljøet i Norge er et av de største innvandrermiljøene i landet og det er avgjørende med solid brobygging mellom pakistansk og norsk kultur. I det arbeidet bør modige, progressive stemmer løftes frem og prege debatten. Tina Shagufta Kornmo er en slik person. Både gjennom arbeidet i Alma CC og tidligere i LIM, i tillegg til hennes generelle samfunnsengasjement og deltagelse i norsk politikk, har hun tatt et tydelig ansvar for å bringe alternative, progressive perspektiver på banen. Arbeidet med Pakistani Voices innehar alle disse styrkene - det er brobygging gjennom fortellerglede. At det å vokse opp som fremmed til sine foreldres kultur kan skape et vakuum som ikke nødvendigvis fylles av den kulturelle kapitalen som bygges i det nye samfunnet er en verdifull påminner og et varsko. For det fredsskapende arbeidet på grasrotplan, både blant innvandrerbefolkningen og majoritetsbefolkningen, er det viktig at det vakuumet granskes og fylles av nysgjerrige og oppegående mennesker, slik som Shagufta Kornmo har vist at hun er. Vi gratulerer!

Tidligere fredsprofiler:

2015
Januar – Ordfører Cecilie Hansen
Februar – “Fredens ring”
Mars – “Red Zone”
April – “Verdens beste nyheter” 
Mai – Maria Bamieh
August – “Refugees welcome to Norway”

2016
Januar – Merete Nordhus
Februar – “Soliders of Are og Odin”
Mars – Carsten Jensen
April – Moddi
Mai - Tormod Heier

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Norges Fredsråd

Norges Fredsråd
Norges Fredsråd
Postboks 8940 Youngstorget
0028 OSLO

2286 8437http://www.norgesfredsrad.no/

Syv norske freds­or­ga­ni­sa­sjo­ner opp­ret­tet 25. okto­ber 1945 Nor­ges Freds­råd som et sam­ar­beids­or­gan. NFR var en vik­tig arena for det norske freds­ar­bei­det gjen­nom etter­krigs­ti­den, og videre under den kalde krigen.

I dag er Nor­ges Freds­råd møte­plas­sen for fred . Møte­plas­sen der menings­fel­ler og mot­stan­dere kan møtes til debatt og gjen­si­dig opp­lys­ning. En møte­plass som blir lagt merke til og lyt­tet til. En arena som føl­ger utvik­lin­gen i freds­re­la­terte saker og arbeidsmetoder.

Som sam­ar­beids­or­gan job­ber Nor­ges Freds­råd for kom­pe­tanse­he­ving og bedre utnyt­telse av kunn­ska­pen i norske freds­mil­jøer. Orga­ni­sa­sjo­nen er opp­tatt av ster­kere sam­ar­beid mel­lom aktu­elle part­nere og med­lems­or­ga­ni­sa­sjo­nene, og vil bidra til økt syn­lig­gjø­ring av freds­po­li­tiske stand­punkt i den offent­lige debat­ten. Over­ord­net skal NFR arbeide for bedre ramme­be­tin­gel­ser for norsk fredsarbeid.

Følg saker fra Norges Fredsråd

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Fredsråd på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges Fredsråd

Norges Fredsråd kunngjør sine Nobelfavoritter2.10.2017 07:00Pressemelding

Nobels fredspris skal gå til den som har gjort “mest eller best” for fred i året som har gått. 2017 går inn i historien som året verden endelig fikk et internasjonalt forbud mot atomvåpen, og Norges Fredsråd mener derfor den prestisjetunge prisen i år burde gå til ICAN - The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons - som tok initiativ til forbudet. På Fredsrådet sin liste over Nobelfavoritter finner vi også blant annet ECOWAS og Campaign Against Arms Trade.