Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til Tverråa kraftverk

Del

NVE gjev Tverråa Kraft AS løyve til å byggje Tverråa kraftverk i Fyresdal kommune i Telemark. Utbygginga er planlagt i verna vassdrag. NVE meiner ei utbygging med redusert slukeevne ikkje vil vere i konflikt med verneverdiane og at utbygginga vil ha større nytte enn skadar og ulemper for private og ålmenne interesser.

Tverråa Kraft AS har fått løyve til Tverråa kraftverk i Tverråa i Fyresdal kommune. Kraftverket vil nytte eit fall på 300 m og ha ei forventa årleg produksjon på om lag 1,9 GWh. Dette svarar til straumbruken til 95 husstandar.

Tverråa ligg i det verna vassdraget «Området vest for Fyresvatn». Verneverdiane er hovudsakeleg knytt til fornminner og friluftsliv. NVE meiner disse verneverdiane ikkje blir råka ved ei utbygging. Vassuttaket det er søkt om er høgt i verna vassdrag. For å ivareta ei naturleg og variert vassføring også etter utbygginga er eit av vilkåra at det ikkje kan tas ut meir enn halvparten av berekna middelvassføring. 

NVE meiner nytten av tiltaket er større enn skadar og ulemper for private og ålmenne interesser, og har difor gjeve løyve til bygging av Tverrå kraftverk på nærare fastsette vilkår.

Les meir om løyve til Tverråa kraftverk

Kontaktpersonar:
Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf. 22 95 93 89/ 90198216
Rådgjevar Kristine Naas, tlf. 22 95 97 66

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom