Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til tre og avslag til tre små kraftverk i Vaksdal kommune

Del

NVE gjev løyve til Markåni, Sædalen og Moko kraftverk, medan Boge 3, Skarvagrovi og Oddmundsdalen kraftverk får avslag. Alle dei planlagde kraftverka ligg i Vaksdal kommune i Hordaland.

Dei tre kraftverka som har fått løyve, vil produsere om lag 27 GWh i eit medels år. Det svarar til straumbruken til om lag 1350 husstandar. Prosjekta som fekk avslag, kunne samla gitt om lag 23 GWh/år.

Søknadane er handsama samla for å kunne gjere ei heilskapleg vurdering av verknadane av vasskraftverka. Landskap og friluftsliv har vore sentrale tema i NVE si vurdering av desse prosjekta. NVE har gjeve konsesjon til kraftverka som vi meiner gjev minst konflikt med ålmenne interesser, og som samstundes vil bidra til produksjon av fornybar energi.

For å redusere dei negative verknadane for dei ålmenne interessene, er det sett vilkår til kvart av prosjekta som har fått løyve. Det er etter NVE si meining ikkje mogeleg å enda kraftverka som fekk avslag på ein måte som gjer at dei ålmenne interesser ikkje vert råka.

søkjar

kraftverk

produksjon

Kraftkarane AS

Markåni

9,6

Sædalen Kraft AS

Sædalen

10

Boge Kraft AS

Boge 3

avslag

NGK utbygging AS

Skarvagrovi

avslag

NGK utbygging AS

Oddmundsdalen

avslag

NGK utbygging AS

Moko

7,2

Les meir om kvart enkelt kraftverk på nve.no:

Markåni

Sædalen

Boge 3

Skarvagrovi

Oddmundsdalen

Moko

Kontaktpersonar

Sakshandsamar Kirsten Marthinsen tlf. 22 95 92 34

Sakshandsamar Eline Nordseth Berg, tlf. 22 95 92 10

Sakshandsamar Tor Carlsen, tlf. 22 95 93 93

Seksjonssjef Øystein Grundt, 22 95 93 89 / 901 98 216

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom