Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til tre og avslag til to småkraftverk i Gildeskål og Rødøy

Del

NVE har handsama fem kraftverksøknadar i kommunane Gildeskål og Rødøy i Nordland. NVE gjev løyve til Breivikelva, Sørdalselva og Melfjordbotn kraftverk, medan Tindåga og Buvikelva kraftverk får avslag.

Dei tre kraftverka som har fått løyve, vil produsere om lag 27 GWh i eit medels år, noko som svarar til straumbruken til om lag 1350 husstandar. Prosjekta som fekk avslag kunne samla gitt om lag 13 GWh/år.

Søknadane er handsama samla for å kunne gjere ei heilskapleg vurdering av verknadane av vasskraftverka. Landskap, biologisk mangfald og reindrift har vore sentrale tema i NVE si vurdering av desse prosjekta. NVE har gjeve konsesjon til kraftverka som vi meiner gjev minst konflikt med disse ålmenne interessene, og som samstundes vil bidra til produksjon av fornybar energi.

For å redusere dei negative verknadane for dei ålmenne interessene er det sett vilkår til kvart av prosjekta som har fått løyve. Etter NVE si vurdering vil aktuelle tilpassingar ikkje vere tilstrekkelege for å få løyve til å byggje kraftverka som fekk avslag.

Søkar

Kraftverk

Produksjon

Sjøfossen Energi AS

Tindåga

Avslag

Norsk Vannkraft AS

Breivikelva

9,2

Strømdalskraft AS

Sørdalselva

5,8

NordNorsk Småkraft AS

Buvikelva

Avslag

Norges Småkraftverk AS

Melfjordbotn

12,13

Les meir om kvart kraftverk på nve.no:

Tindåga

Breivikelva

Sørdalselva

Buvikelva

Melfjordbotn

Kontaktpersonar

Sakshandsamar Auen Korbøl, tlf. 22 95 93 44

Sakshandsamar Tor Carlsen, tlf. 22 95 93 93

Seksjonssjef Øystein Grundt, 22 95 93 89 / 901 98 216

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom