Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til tre, og avslag til fire, små vasskraftverk i Beiarn i Nordland

Del

NVE gjev løyve til Heståga og Troåga, Gamåga og Mårberget kraftverk, medan Galtåga, Savåga, Høgforsen og Bruforsen kraftverk får avslag.

Dei tre kraftverka som har fått løyve vil produsere om lag 27,8 GWh straum i eit middels år. Dette svarar til straumbruken til om lag 1390 husstandar. Prosjekta som fekk avslag kunne samla ha gjeve 67,6 GWh/år.

Søknadane er handsama samla for å kunne gjere ei heilskapleg vurdering av verknadane av vasskraftverka. Verknad på anadrom fisk i nasjonal laksevassdrag har vore det viktigaste temaet i NVEs vurdering av Høgforsen og Bruforsen kraftverk. Reindrift, omsyn til urørt natur, biologisk mangfald, landskap og samla belastning har vore sentrale tema i NVEs vurdering. NVE har gjeve konsesjon til kraftverka som vi meiner gjev minst konflikt med desse ålmenne interessene, og som samstundes vil bidra til produksjon av fornybar energi.

For å redusere dei negative verknadane for ålmenne interesser er det sett vilkår som mildnande tiltak til kvart av prosjekta som har fått løyve. Etter NVEs vurdering vil aktuelle tilpassingar ikkje vere tilstrekkeleg for å få løyve til å byggje kraftverka som fekk avslag.

Les meir om kvart enkelt kraftverk:

Galtåga kraftverk

Søkar: SKS Produksjon AS, Produksjon (GWh)/år: Avslag

Savåga kraftverk

Søkar: Norsk vannkraft AS, Produksjon (GWh)/år: Avslag

Gamåga kraftverk

Søkar: Norsk vannkraft AS, Produksjon (GWh)/år: 6,7 

Heståga og Troåga kraftverk

Søkar: SKS Produksjon AS, Produksjon (GWh)/år: 9,0 

Høgforsen kraftverk

Søkar: SKS Produksjon AS, Produksjon (GWh)/år: Avslag

Bruforsen kraftverk

Søkar: SKS Produksjon AS, Produksjon (GWh)/år: Avslag

Mårberget kraftverk

Søkar: NGK Utbygging AS, Produksjon (GWh)/år: 12,1

Kontaktpersonar:

Sakshandsamar Erlend Støle Hansen, tlf: 22 95 98 26

Sakshandsamar Kristine Naas, tlf: 22 95 97 66

Sakshandsamar Birgitte Kjelsberg, tlf. 22 95 90 32

Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf. 22 95 93 89 / 901 98 216

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nettselskapa forventar 135 milliardar kroner i nettinvesteringar dei neste ti åra17.1.2019 09:00Pressemelding

I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2018» har NVE samanstilt informasjon frå kraftsystemutgreiingane for regional- og transmisjonsnettet frå 2017 og 2018, samt frå distribusjonsnettselskap. Forventa investeringar summerer seg til 135 milliardar kroner dei neste ti åra. Det vart investert 14 milliardar kroner i transmisjonsnettet i 2016 og 2017, noko som har bidrege til betydeleg betre forsyningstryggleik.. Ny teknologi kan gjere investeringsbehovet noko mindre.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom