Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til Terråk kraftverk i Bindal kommune i Nordland

Del

NVE gjev Plahtes Eiendommer løyve til bygging av Terråk kraftverk i Bindal kommune i Nordland. Kraftverket vil produsere om lag 29 GWh i eit middels år. Dette svarar til straumbruken til om lag 1500 husstandar.

Terråk kraftverk vil nytte eit fall på 125 meter i Terråkelva frå inntaket i Nervatnet til utløp ved Hellifossen. Vassvegen vil bli tunnel og nedgravd røyr. Nervatnet vil bli inntaksmagasin og vil regulerast med to meter.

NVE legg vekt på at ei utbygging av Terråk kraftverk vil vere eit bidrag til auka produksjon av fornybar energi med små og avgrensa miljøeffektar. Det vil vere nokre ulemper for landskap og naturmangfaldet langs elva, og elvestrekket frå Nervatnet til Hellifossen vil få merkbart mindre vassføring i store deler av året. Med slepp av minstevassføring vil desse ulempene etter vårt syn vere akseptable.

Med god planlegging for anlegget og gjennomføring av bygginga, meiner vi at nytten av tiltaket er større enn skadar og ulemper for allmenne og private interesser. Vi gjev difor løyve til Terråk kraftverk på nærare fastsette vilkår.

Les meir om Terråk kraftverk

Kontaktpersonar:

Seksjonssjef Carsten Stig Jensen, tlf. 22959290

Sakshandsamar Eilif Brodtkorb, tlf. 22959449

Nøkkelord

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom