Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til Straume kraftverk

Del

NVE gjev Straume kraftverk AS løyve til å regulere Svartetjørn med ein meter og byggje Straume kraftverk i Kvernåni i Valle kommune i Aust-Agder. Kraftverket vil ha ein årleg produksjon på om lag 11,7 GWh. Dette svarar til straumbruken til 580 husstandar.

Regulering av Svartetjørn og utbygging av Straume kraftverk vil vere eit bidrag til produksjon av fornybar energi. Straume kraftverk vil samtidig kunne gje inntekter til søkar, grunneigarar og kommune, og bidra til lokal verdiskaping.

Tiltaket er planlagt i Kvernåni, med ein meter regulering i Svartetjørn mellom kote HRV kote 652 og LRV kote 651. Inntaksdammen er planlagd etablert om lag på kote 651 og kraftstasjon ved kote 254. Vassvegen frå inntaket til kraftstasjonen vert nedgraven på heile strekninga, og skal følje eksisterande veger på deler av traseen.

NVE har merka seg at tiltaket vil medføre nokre negative verknader for landskap og brukarinteresser, hovudsakelig som følgje av nedgraven røyrgate. NVE har lagt vekt på at alle tekniske installasjonar skal tilpassast landskapet best mogleg. NVE har fastsett ei minstevassføring på 43 l/s heile året.

NVE vurderer at nytten av tiltaket i form av ny fornybar energiproduksjon, er større enn skadar og ulemper for private og allmenne interesser, og gjev difor løyve til å regulere Svartetjørn med ein meter og til å byggje Straume kraftverk.  

Les meir om Straume kraftverk.

Kontaktperson:

Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf 90198216

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Snøskredfaren vil være krevende å vurdere i påsken23.3.2018 13:09Pressemelding

Vi har krevende snøskredforhold i hele landet. Det har gått mange skred den siste uken, både på Østlandet, Vestlandet og de største i Nord-Norge. Skredene har vært skiløperutløste, fjernutløste og naturlig utløste. Selv om været kan bli stabilt utover påsken, finnes det vedvarende svake lag nede i snødekket som gjør at det vil være svært utfordrende og ferdes trygt i lang tid fremover. Tegnene på skredfare blir ikke nødvendigvis så tydelige som nå fremover i påsken. Snøskredvarslingens anbefaling er derfor å unngå all skredterreng denne påsken, spesielt terreng brattere enn 30 grader.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom