Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til Staurset-Hofset kraftverk

Del

NVE gjev Clemens Kraft AS løyve til å bygge Staurset-Hofset kraftverk i Hemne kommune i Sør-Trøndelag. Kraftverket vil produsere om lag 14,4 GWh i eit middels år. Dette svarar til straumbruken til om lag 720 husstandar.

I vedtaket legg NVE vekt på at ei utbygging av Staurset-Hofset kraftverk, utan, overføringar vil vere eit bidrag til auka fornybar kraftproduksjon med avgrensa effektar for miljø og brukarinteresser.

Kraftverket er planlagt i Staursetelva, med hovudinntak på kote 245 og kraftstasjon på kote 35. Vassvegen på om lag 2400 meter er planlagt nedgraven på heile strekninga. NVE har vurdert tiltaket å medføre akseptable og relativt små ulemper for naturmiljøet. Konfliktane er primært knytt til moglege konsekvensar for landskap og biologiske verdiar. NVE har særleg merka seg at dei planlagde overføringane av to små bekkar ville gje store inngrep og lite kraft. Nytta ved å overføre desse er mindre enn ulempene og NVE har difor avslått denne delen av søknaden.

NVE meiner at ulempene kan avgrensast ved å sette vilkår om ei minstevassføring på 140 liter i sekundet i sommarsesongen (1/5 -30/9) og 50 liter i sekundet resten av året. NVE meiner nytten av tiltaket er større enn skadar og ulemper for private og allmenne interesser, og gjev difor løyve til bygging av Staurset-Hofset kraftverk.

Les meir om løyve til Staurset-Hofset kraftverk her

Kontaktpersonar

Rådgjevar Ane Ramtvedt, tlf 22959458
Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf 22959389

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom