Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til Solheimsdalen kraftverk

Del

NVE gjev Solheimsdalen Kraft AS løyve til bygging av Solheimsdalen kraftverk i Tysnes kommune i Hordaland. Kraftverket vil produsere om lag 7,9 GWh i eit middels år. Dette svarar til strambruken til om lag 400 husstandar.

Solheimsdalen kraftverk vil nytte eit fall på 154 meter i Brekkeelva (Singelstadelva) mellom inntak 283 m.o.h., nedanfor Gjermevatnet, og kraftstasjon 130 m.o.h., rett ovanfor utløp i Singelstadvatnet. Vassvegen vil bli nedgraven på heile strekninga.

NVE legg vekt på at ei utbygging av Solheimsdalen kraftverk vil vere eit bidrag til auka produksjon av fornybar energi med små og avgrensa miljøeffektar. Det vil vere nokre ulemper for naturmangfaldet langs elva, og Brekkefossen vil få merkbart mindre vassføring i store deler av året. Det same gjeld strekket der elva følger skogsvegen opp til lysløypeanlegget og vidare opp i fjellet. Med slepp av minstevassføring vil desse ulempene etter vårt syn vere akseptable.

Med god planlegging for anlegget og gjennomføring av bygginga, meiner NVE at nytten av tiltaket er større enn skadar og ulemper for allmenne og private interesser. Vi gjev difor løyve til Solheimsdalen kraftverk på nærare fastsette vilkår.

Les meir om Solheimsdalen kraftverk

Kontaktpersonar:

Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf. 90 19 82 16/22 95 93 89

Rådgivar Sissel Belgen Jakobsen, tlf. 22 95 90 08

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nettselskapa forventar 135 milliardar kroner i nettinvesteringar dei neste ti åra17.1.2019 09:00Pressemelding

I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2018» har NVE samanstilt informasjon frå kraftsystemutgreiingane for regional- og transmisjonsnettet frå 2017 og 2018, samt frå distribusjonsnettselskap. Forventa investeringar summerer seg til 135 milliardar kroner dei neste ti åra. Det vart investert 14 milliardar kroner i transmisjonsnettet i 2016 og 2017, noko som har bidrege til betydeleg betre forsyningstryggleik.. Ny teknologi kan gjere investeringsbehovet noko mindre.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom