Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til regulering av Rennedalsvatnet i Kvinnherad

Del

NVE gjev Småkraft AS løyve til å regulere Rennedalsvatnet i Kvinnherad kommune i Hordaland med inntil fem meter. Reguleringa skal nyttas til auka kraftproduksjon i Gjerde kraftverk. Gjerde kraftverk produserer i dag om lag 4,5 GWh. Tiltaket vil gi om lag 1,6 GWh i auka produksjon. Dette tilsvara forbruket til om lag 80 husstandar.

NVE meiner ei regulering av Rennedalsvatnet vil vere eit positivt bidrag til å få frem meir fornybar energiproduksjon. Tiltaket vil samtidig kunne gi inntekter til søkjar, grunneigarar og kommune, og bidra til lokal verdiskapning.

Rennedalsvatnet ligger i eit område som allereie er preget av tekniske inngrep, blant anna kraftleidning, veg og bru fram til planlagt demning. Etter NVE si vurdering vil tiltaket gje enkelte ulemper for landskap og friluftsliv, som kan bøtast med mindre tiltak.

NVE vurderer at nytta av tiltaket i form av ny fornybar energiproduksjon er større enn skader og ulemper for private og allmenne interesser, og gjev difor løyve til regulering av Rennedalsvatnet på nærare fastsette vilkår.

Les meir om regulering av Rennedalsvatnet: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=7452&type=V-1

Kontaktpersonar:

Hilde Aass, sakshandsamar, Tlf. 22 95 98 85

Øystein Grundt, seksjonssjef, Tlf. 22 95 93 89

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nettselskapa forventar 135 milliardar kroner i nettinvesteringar dei neste ti åra17.1.2019 09:00Pressemelding

I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2018» har NVE samanstilt informasjon frå kraftsystemutgreiingane for regional- og transmisjonsnettet frå 2017 og 2018, samt frå distribusjonsnettselskap. Forventa investeringar summerer seg til 135 milliardar kroner dei neste ti åra. Det vart investert 14 milliardar kroner i transmisjonsnettet i 2016 og 2017, noko som har bidrege til betydeleg betre forsyningstryggleik.. Ny teknologi kan gjere investeringsbehovet noko mindre.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom