Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til Prestfossan kraftverk i Selbu kommune

Del

NVE gjev Statkraft Energi AS løyve til å byggje Prestfossan kraftverk i Garbergelva i Selbu kommune i Sør-Trøndelag. I vedtaket har NVE lagt vekt på at utbygginga vil vera eit bidrag til fornybar energiproduksjon med avgrensa miljøeffektar.

Kraftverket vil nytte eit fall på 179 meter og ha ein forventa årleg produksjon på om lag 34 GWh. Dette svarar til straumbruken til 1700 husstandar.

NVE meiner at det i hovudsak er områda omfatta av naturreservat og nasjonalpark oppstraums planområdet som har dei største natur- og brukarverdiane i vassdraget, men at padleinteressene vil bli påverka ved ei utbygging i Garbergelva. Utbygginga vil få konsekvensar for om lag 20 prosent i øvre del av ei totalt 5 kilometer lang padlerute mellom Kjinnbyttfossen og Kjeldstad. NVE har lagt til grunn at det fortsatt vil vere mogeleg å padle heile strekninga i periodar med flaumvassføring på forsommaren og om hausten.

Utbygginga vil i stor grad redusere vassføringa gjennom Prestfossane i tørre periodar midt på sommaren. NVE meiner at negative verknader på fosselandskapet i denne perioden ikkje vil kunne avbøtast med slepp av minstevassføring. Resten av året vil minstevassføring og relativt låg slukeevne til ein viss grad ta hand om fossane som landskapselement.

Utbygginga vil etter NVEs meining medføre små og akseptable verknader for reinbeitedistriktet, både isolert sett og sett i samanheng med total belastning av inngrep innanfor distriktet. Det er eit krav at anleggsfasen blir planlagt i samråd med reindrifta slik at reinen i mist mogeleg grad vert forstyrra .

NVE har vurdert verknadane av ei utbygging på biologisk mangfald, og meiner at det må sleppast ei tilstrekkelig minstevassføring heile året for å ta vare på Garbergelva som habitat for flora og fauna som er knytt til vassdraget.

NVE meiner nytten av tiltaket er større enn skadar og ulemper for private og ålmenne interesser, og har difor gjeve løyve til bygging av Prestfossan kraftverk på nærare fastsette vilkår.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har fremma motsegn til søknaden, og saka må derfor avgjerast endeleg av Olje- og energidepartementet.

Les meir om løyve til Prestfossan kraftverk her.

For nærmare informasjon kontakt:

 Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf. 22 95 93 89/90198216
Overingeniør Helén Liebig-Andersen, tlf. 22 95 98 95

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom