Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til Øvre Kvemma kraftverk

Del

NVE gjev Lærdal og Aurland Grønnkraft AS løyve til å byggje Øvre Kvemma kraftverk i Lærdal kommune i Sogn og Fjordane. Kraftverket vil produsere om lag 18 GWh i eit middels år. Dette svarar til straumbruken til om lag 900 husstandar.

Øvre Kvemma kraftverk vil nytte eit fall på 347 meter i elva Øvre Kvemma mellom inntak 775 m.o.h. og kraftstasjon 428 m.o.h., rett ovanfor utløp i Lærdalselvi. Vassvegen vil i hovudsak liggje i tunnel, men nedgraven i nedre del.

NVE legg vekt på at ei utbygging av Øvre Kvemma kraftverk vil vere eit bidrag til auka produksjon av fornybar energi med avgrensa miljøeffektar. Det vil vere nokre ulemper for naturmangfaldet i og langs elva. Med slepp av minstevassføring vil desse ulempene etter vårt syn vere akseptable.

Med god planlegging for anlegget og gjennomføring av bygginga, meiner NVE at nytten av tiltaket er større enn skadar og ulemper for allmenne og private interesser. Vi gjev difor løyve til Øvre Kvemma kraftverk på nærare fastsette vilkår.

Les meir om Øvre Kvemma kraftverk

Kontaktpersonar:
Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf. 90 19 82 16/22 95 93 89
Rådgjevar Kirsten Marthinsen, tlf. 22 95 92 34

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nettselskapa forventar 135 milliardar kroner i nettinvesteringar dei neste ti åra17.1.2019 09:00Pressemelding

I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2018» har NVE samanstilt informasjon frå kraftsystemutgreiingane for regional- og transmisjonsnettet frå 2017 og 2018, samt frå distribusjonsnettselskap. Forventa investeringar summerer seg til 135 milliardar kroner dei neste ti åra. Det vart investert 14 milliardar kroner i transmisjonsnettet i 2016 og 2017, noko som har bidrege til betydeleg betre forsyningstryggleik.. Ny teknologi kan gjere investeringsbehovet noko mindre.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom