Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til overføring av Store Fiskelausen til Øksevatn, i Øvre Eiker kommune i Buskerud

Del

NVE gjer løyve til å overføre Store Fiskelausen til eksisterande regusleringsmagasin Øksnevatn, i Øvre Eiker kommune i Buskerud.

NVE har handsama søknad frå Statkraft Energi AS om å overføre Store Fiskelausen til Øksnevatn i Øvre Eiker kommune i Buskerud. Overføringa vil nytte eksisterande reguleringsmagasin og auke produksjonen i Hakavik kraftverk med 1 GWh. Det er planlagd å lage ein terskel i utlaupet av Store Fiskelausen med slepp av minstevassføring.

I vedtaket har NVE lagt vekt på at overføringa vil gje ei produksjonsauke på 1 GWh, som svarar til straumbruken til om lag 50 husstandar, utan å skape store inngrep. Ein vil nytte eksisterande regulering og det er venta få negative konsekvensar for allmenne interesse.

Les meir om overføring av Store Fiskelausen her.

Kontakter

Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf. 22 95 93 89/90 19 82 16
Sakshandsamar Marthe Cecilie Pramli tlf. 22 95 92 23

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nettselskapa forventar 135 milliardar kroner i nettinvesteringar dei neste ti åra17.1.2019 09:00Pressemelding

I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2018» har NVE samanstilt informasjon frå kraftsystemutgreiingane for regional- og transmisjonsnettet frå 2017 og 2018, samt frå distribusjonsnettselskap. Forventa investeringar summerer seg til 135 milliardar kroner dei neste ti åra. Det vart investert 14 milliardar kroner i transmisjonsnettet i 2016 og 2017, noko som har bidrege til betydeleg betre forsyningstryggleik.. Ny teknologi kan gjere investeringsbehovet noko mindre.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom