Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til nye Utvik kraftverk

Del

NVE gjev Utvik Elektrisitetsverk SA løyve til å byggje nye Utvik kraftverk i Storelva i Stryn etter at det gamle kraftverket vart teke av flaum i 2017.

I vedtaket har NVE lagt vekt at utbygginga vil skje på tilnærma same staden som det gamle kraftverket, produksjonen er høg til å vera småkraftverk og utbyggingsprisen er låg. Det meste av infrastrukturen er allereie på plass og det er relativt få nye landskapsinngrep knytt til utbygginga. Det nye kraftverket vil ta ut meir vatn enn gamle kraftverket, men det vil til gjengjeld bli stilt krav om minstevassføring på utbyggingsstrekninga og omlaupsventil for å ta omsyn til anadrom elvestrekning nedanfor kraftverket.

Nye Utvik kraftverk vil få ein produksjon på om lag 17 GWh/år, noko som svarar til straumbruken til om lag 850 husstandar.

Les meir her

Kontaktpersonar

Seksjonssjef Øystein Grundt,
tlf.: 22 95 93 89 / 901 98 216

Sakshandsamar Brit T. Haugen,
tlf.: 22 95 90 89

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom